Nebezpečný úraz elektrickým prúdom

Činnosť mozgu, centrálne nervové sústavy, srdce a ostatné svaly a orgány v ľudskom tele je spojená s elektrickými signálmi predávanými ako povely k činnosti alebo ako informácie o stave. Taktovacie impulzy sťahov srdcového svalu nevychádzajú z mozgu ale zo sinoatriálneho uzla, ktorý je vlastne srdcový krokomer. Uvedené elektrické signály (pre pohyb svalov asi 50mV) môžu byť narušené prietokom cudzích prúdov telom. V závislosti na intenzite cudzích prúdov môže dôjsť k nepríjemným pocitom, svalovým kŕčom alebo k srdcovej fibrilácii (tabuľka 1).

 

Tabuľka 1: Účinky elektrického prúdu na človeka

prúd v mA

účinky

 

 

 

0,3

hranice vnímania prúdu

 

1

nepríjemný pocit

 

 

10

svalové kŕče

 

 

30

omráčenie

 

 

50

komorová fibrilácia, smrť

 

 

Priechod veľkého prúdu môže pri dlhšom pôsobení spôsobiť popáleniny elektrolytické rozkladanie krvi s následným prejavom otravy.

Svalové kŕče často znemožňujú pustiť z ruky predmet pod napätím. Komorová fibrilácia srdca (hlavne pri prechode striedavého prúdu srdcom) vedie ku smrti, pretože pri srdcovej zástave prestane byť telo (hlavne mozog) zásobované kyslíkom. Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus závisí na druhu prúdu, jeho veľkosti a dobe trvania. Dôležitý môže byť i okamžik zásahu krátkym impulzom, a to vo vzťahu s činnosťou srdca. Zvlášť nebezpečný je prúd z rozvodnej siete 230 V/50 Hz, ak je väčší ako 50 mA, a pôsobí dlhšie ako 0,1 sekundy a prejde cez srdce.

 

Prúd ktorý prejde telom je závislý na dotykovom napätí a na odpore tela. Odpor tela sa skladá z vnútorného telesného odporu a z prechodných odporov medzi telom a vodivými  predmetmi,  ktorými prúd prechádza. Čím väčšie sú plochy dotyku tela s vodivými predmetmi , tím menšie sú prechodové odpory. Účinkom vlhkosti, napr. potu na rukách alebo vody na podlahe, môže odpor tela klesnúť pod 1kΩ. Nebezpečné napätie tak začína na hranici U = I . R = 50 mA . 1 kΩ = 50 V. Podľa európskych noriem je v normálnych priestoroch považované za bezpečné napätie na živých častiach 50 V striedavé a 100 V jednosmerné. Pri prieniku na neživé časti potom AC 50 V a DC 120 V. V zvláštne nebezpečných priestoroch musí byť napr. striedavé napätie na živých častiach menší ako 12 V(aby bolo považované za bezpečné). Napr. detské elektrické hračky môžu mať pri predpísanom stupni krytia napájané do striedavého napätia 25 V a pri prívode po živých častiach (napr. koľaje elektrického vláčika) do DC 25 V (alebo AC 12 V).

 

Zvlášť nebezpečný je priamy dotyk rukou živej časti pod napätím (napr. fázového vodiča), ak má druhá ruka alebo noha kontakt s uzemnenými časťami, nulovým vodičom, alebo iným fázovým vodičom. Nebezpečenstvo je zvlášť veľké pri práci na zariadení pod napätím.

Na zariadenie pod napätím môžu vo výnimočných prípadoch v súlade s STN pracovať len pracovníci odborne a zdravotne spôsobilí, vybavený predpísanými ochrannými a pracovnými pomôckami a s nebezpečenstvom oboznámení.

Pri izolačnej chybe sa môže nebezpečné dotykové napätie dostať na kryty elektrických zariadeniach alebo iné neživé časti (obr.1).

 

L1, L2, L3 – fázové vodiče

Sú to vodiče ktoré sú vyhotovené na to aby nimi pretekal prúd, alebo aby boli pod napätím.

Holé : oranžová farba + kolmé čierne pásiky /I, II, III /

Izolované : majú farbu prednostne : čiernu, hnedu, sivú, alebo hocijakú inú okrem zeleno/žlto pruhovanej a bledomodrej.

 

N – neutrálny /stredný vodič / potrebujú ho všetky 1-fázové spotrebiče

Holé: bleomodrá farba

Izolované : bledomodrá farba