Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

Soli sú zlúčeniny zložené z katiónov kovových prvkov (alebo amónneho katiónu NH4+) a aniónov kyselín.
 
Anióny kyselín sa odvodzujú odštiepením jedného alebo viacerých vodíkových katiónov H+ z molekuly kyseliny.
 
Napríklad odštiepením:
 • katiónu vodíka H+ z molekuly kyseliny chlorovodíkovej HCl vzniká chloridový anión Cl-
 • katiónu vodíka H+ z molekuly kyseliny dusičnej HNO3 vzniká dusičnanový anión NO3-
 • dvoch katiónov vodíka 2 H+z molekuly kyseliny sírovej H2SO4 vzniká síranový anión SO42-
 
Soli s uvedenými aniónmi sú napr. chlorid amónny NH4Cl, dusičnan sodný NaNO3, síran železnatý FeSO4.
 
 
 
Aké pravidlá platia pre názvoslovie solí, ktoré sú odvodené od kyslíkatých kyselín?
 
 1. Podstatné meno názvu soli kyslíkatej kyseliny možno odvodiť od prídavného mena názvu príslušnej kyseliny tak, že prípona –á z prídavného mena sa nahradí príponou – an.
Príklady solí:
Kyselina uhličitá – jej soľ uhličitan
Kyselina dusičná – jej soľ dusičnan
Kyselina sírová – jej soľ síran
 
 1. Prídavným menom v názve soli kyslíkatej kyseliny je katión. Prípona v názve katiónu určuje súčasne jeho oxidačné číslo.
Príklad:
Draselné soli obsahujú draselkatión K+ (KI)
Meďnaté soli obsahujú meďnatý katión Cu2+ (CuII)
Železité soli obsahujú železitý katión Fe3+ (FeIII)
 
 1. Názov soli z jej vzorca utvoríme tak, že určíme anión kyseliny a potom katión. Anión vyjadríme podstatným menom a katión prídavným menom.
Príklad:
Napíšeme vzorec soli: NaNO3
Určíme anión: NO3- dusičnan
Určíme katión: Na+ sodný
Zostavíme názov soli: dusičnan sodný
 
 1. Vzorec soli z jej názvu utvoríme tak, že najskôr zapíšeme katión a potom anión. Potom upravíme počet iónov tak, aby súčet nábojov katiónu a aniónu vo vzorci bol nula.
Príklad:
Napíšeme názov soli: síran železitý
Zapíšeme katión: železitý Fe3+
Zapíšeme anión: síran SO42-
Upravíme počet katiónov a aniónov vo vzorci tak, aby sa súčet nábojov rovnal nule
Fe3+ + SO42- → Fe2(SO4)3
 
 
 
Cvičenie č. 1
Utvor názov zo vzorca:
NaCl
CuSO4
NaNO3
KCl
CaCO3
 
 
Cvičenie č. 2
K názvom solí doplň chemické vzorce:
chlorid hlinitý
jodid draselný
sulfid železnatý
dusičnan draselný
síran železitý

 

 
Vypracovanie cvičenia č. 1
chlorid sodný
síran meďnatý
dusičnan sodný
chlorid draselný
uhličitan vápenatý
 
Vypracovanie cvičenia č. 2
AlCl3
KI
FeS
KNO3
Fe2 (SO4)3
 
 
 
Charakteristické vlastnosti solí :
 1. V tuhom stave nevedú elektrický prúd, naopak v tavenine a v roztoku sú dobrými vodičmi elektrického prúdu.
 2. V prírode sa väčšinou nachádzajú v kryštalickom stave.
 3. V kryštáloch solí sú iónové väzby. Tieto väzby sú veľmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu.
 4. Väčšina solí je vo vode rozpustná. Vodný roztok takýchto solí obsahuje katióny a anióny rozpustenej soli.
 
 
Zopakuj si:
 1. Čo sú to soli?
 2. K vzorcom doplň názvy: KCl, NaBr, NH4Cl
 3. K názvom solí doplň chemické vzorce: dusičnan draselný, dusičnan amónny, síran železitý.
 
 
Použitá literatúra:
Adamkovič E. a kol.: Chémia pre 8. ročník ZŠ, Bratislava: SPN, 2006, 195s.