Názvoslovie anorganických zlúčenín

 

Názvoslovie anorganických zlúčenín:

1.) Pravidlá na určovanie oxidačných čísel:

Oxidačné číslo:

Atómu prvku je nula, keď tento atóm nie je zlúčený s atómom iného prvku.

Vodíka, keď sa viaže s prvkami s elektronegativitou ≥2,1 má hodnotu I a <2,1 ma hodnotu -I.

Kyslíka má -II v oxidoch, hydroxidoch, kyslíkatých kyselinách a soliach kyslíkatých kyselín.

Halogénov je -I v halogenidoch, ale vo vzájomných zlúčeninách halogénov majú -I atómy s väčšou hodnotou elektronegativity.

Alkalických kovov je I.

Kovov alkalických zemín, zinku a kadmia je II.

Súčet kladných a záporných oxidačných čísel atómov všetkých prvkov v zlúčenine sa musí rovnať nule.

Súčet kladných a záporných oxidačných čísel atómov všetkých prvkov v ióne musí mať hodnotu náboja tohto iónu.

Ak má prvok v zlúčenine oxidačné číslo : I, má koncovku -ný, -ny (sodný, lítny)

II, má koncovku -natý (vápenatý)
III, má koncovku -itý (hlinitý)
IV, má koncovku -ičitý (kremičitý)
V, má koncovku -ičný, -ečný (dusičný, fosforečný)
VI, má koncovku -ový (sírový)
VII, má koncovku -istý (jodistý)
VIII, má koncovku -ičelý (osmičelý)

2.) Názvy a vzorce dvojprvkových zlúčenín, ktoré obsahujú vodík:

Názvy a vzorce:

Halogenvodíkov: H'Fˉ' = fluorovodík (kyselina fluorovodíková)

H'Clˉ' = chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

H'Brˉ' = bromovodík (kyselina bromovodíková)

H'Iˉ' = jodovodík (kyselina jodovodíková)

Chalkogénov: H'2Oˉ'' = voda

H'2(O2)ˉ'' = peroxid vodíka

H'2Sˉ'' = sulfán (kyselina sulfánová )

H'2Seˉ'' = selán (kyselina selánová)

H'2Teˉ'' = telán (kyselina telánová).

Prvkov z V.A skupiny: Nˉ'''H'3 = amoniak

Pˉ'''H'3 = fosfán

Asˉ'''H'3 = arzán

Sb'''Hˉ'3 = stibán

Bi'''Hˉ'3 = bizmután.

Prvkov zo IV.A skupiny: CˉIVH4' = metán

SiIVH4ˉ' = silán

GeIVH4ˉ' = germán

SnIVH4ˉ' = stannán

PbIVH4ˉ'= plumbán.

Prvkov z III.A skupiny: B'''Hˉ'3 = borán

Al'''Hˉ'3 = alán

Ga'''Hˉ'3 = galán

In'''Hˉ'3 = indán

Tl'''Hˉ'3 = talán.

Hydridov – podstatné meno=HYDRID + prídavné meno=názov prvku z I. a II.A skupiny s názvoslovnou príponou, ktorá zodpovedá oxidačnému číslu prvku

napr. Li'Hˉ' = hydrid lítny

Na'Hˉ' = hydrid sodný

Ca''Hˉ'2 = hydrid vápenatý.

3.) Tvorba podstatného mena názvu dvojprvkovej zlúčeniny typu AxBy, ktorá neobsahuje vodík:

Značka prvku B

Oxidačné číslo atómu prvku B

Podstatné meno v názve zlúčeniny AxBy

F-I,fluorid

 

Cl-I,chlorid

 

Br-I,bromid

 

I-I,jodid

 

O-II,oxid

 

S-II,sulfid

 

Se-II,selenid

 

Te-II,telurid

 

N-III,nitrid

 

P-II,fosfid

 

As-III,arzenid

 

C-IV,karbid

 

Si-IV,silicid

4.) Názvy a vzorce trojprvkových zlúčenín:

V kyslíkatých kyselinách, soliach, ... ktoré obsahujú viac ako jeden vodík sa ich počet vyjadruje gréckymi predponami (mono=1, di=2, tri=3, tetra=4, penta=5, hexa=6, hepta=7, okta=8, nona=9, deka=10, undeka=11, dodeka=12,...) + hydrogen. Napr.: H'4SiIVO4ˉ'' = kyselina tetrahydrogenkremičitá

H2S2VIO7 = kyselina dihydrogendisírová

Názvy a vzorce

Hydroxidy: všeobecný vzorec: AxOyHy=Ax(OH)y.

Skladajú sa z hydroxidového aniónu (OH)ˉ a z hydroxidotvorného prvku, ktorý má kladné oxidačné číslo. Podstatné meno v názve je hydroxid a prídavné meno je utvorené z názvu hydroxidotvorného prvku s príslušnou koncovkou.

Napr.: Li'(OH)ˉ' = hydroxid lítny

Sr''(OH)2 = hydroxid strontnatý

Sc'''(OH)3 = hydroxid skanditý

Kyslíkaté kyseliny (=oxokyseliny): všeobecný vzorec: HxByOz:

názov tvorí podstatné meno = kyselina a prídavné meno je utvorené z názvu kyselinotvorného prvku s príslušnou koncovkou.

Napr.: H'2SVIO4ˉ'' = kyselina sírová

H'PVO3ˉ'' = kyselina fosforečná

H'NVO3ˉ''