Náučný štýlnazývame aj odborným jazykovým štýlom.

Náučný štýl je štýl vedy, náučnej literatúry, učebníc. Najčastejšie sa s náučným štýlom stretávame v odbornej tlači a odbornej literatúre.

Náučný štýl využívame vtedy, keď chceme sprostredkovať vedecké poznatky a odborné informácie.

Náučný štýl patrí medzi objektívne jazykové štýly.

Náučný štýl realizujeme písomnou aj ústnou formou. Písomnou formou sa realizuje

napríklad vo forme vedeckého referátu, štúdie, encyklopédie, ústnou formou sa realizuje napríklad v prednáške.

Prejav v náučnom štýle musí byť logický a dôkladný, ale na druhej strane jednoduchý.


 

Medzi základné znaky náučného štýlu patrí:

 • písomnosť,

 • monologickosť,

 • verejnosť,

 • presnosť,

 • odbornosť,

 • objektívnosť.


 

Funkciou náučného štýlu je:

 • vysvetliť niečo adresátovi.


 

Jazykové prostriedky typické pre náučný štýl:

 • odborné slová,

 • slová cudzieho pôvodu,

 • dlhé a zložité vety,

 • citovanie,

 • abstraktné pojmy,

 • jednovýznamové slová.


 

Mimojazykové prostriedky typické pre náučný štýl:

 • grafické členenie textu,

 • interpunkcia,

 • ilustrácie,

 • schémy,

 • tabuľky,

 • vzorce,

 • grafy.


 

Slohové útvary náučného štýlu:

 • vedecký referát,

 • štúdia,

 • encyklopédia,

 • výklad,

 • odborný opis,

 • prednáška,

 • recenzia,

 • seminárna práca.


 

Slohové postupy typické pre náučný štýl:

 • informačný,

 • opisný,

 • výkladový.Zopakujte si:
1. Čo sprostredkúva náučný štýl?
2. Ktoré slohové útvary patria medzi útvary náučného štýlu?
3. Ktoré jazykové prostriedky sú typické pre náučný štýl?
4. Čo je funkciou náučného štýlu?
5. Aký je rozdiel medzi publicistickým a náučným štýlom?
6. Ktoré slohové postupy sú typické pre náučný štýl?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 88 – 89.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.