Pomenovanie číslovky je odvodené z latinského slova numeráliá. Číslovky vyjadrujú alebo označujú počet osôb, zvierat vecí, dejov, vlastností, ich opakovanie, poradie, počet druhov, ich číselné delenie. Číslovky sú ohybný slovný druh, zároveň plnovýznamový slovný druh  a vo vetách majú funkciu vetného člena.

 

ROZDELENIE ČÍSLOVIEK

DRUH

OTÁZKA                 

URČITÉ

NEURČITÉ

Základné

Koľko?

dva, tri, štyri

málo, veľa, mnoho

Skupinové

Koľko?

dva , päť, desať

viacero

Radové

Koľký/á/é

druhý, tretí, piata

n-tý, posledný, ostatný

Druhové

Koľkorako?

Koľkoraký?

 

trojaký, dvojako sedemtoraký,

štvoraká

mnohoraký

mnohorako

 

Násobné

Koľkokrát?

Koľko ráz?

Koľkonásobný?

dvakrát

tri razy

štvornásobný

veľakrát, mnoho ráz

mnohonásobne

 

Násobné číslovky označujú:

 

·      koľko ráz (koľkokrát) sa opakuje istý dej alebo jav, napr. trikrát telefonovať, šesťkrát navštíviť, sedem razy prerobiť,...

·      koľkokrát sa stupňuje vlastnosť, napr. štyrikrát zväčšiť, päťkrát napísať,...

 

Násobné číslovky zisťujeme otázkami: koľko ráz? koľkokrát? koľkonásobný? koľkonásobné?

 

 Násobné číslovky sa tvoria od:

a)    základných čísloviek:

·      pridaním slova raz, napr. jeden raz, dva razy, tri razy, štyri razy,...

·      zložením s - násobný, násobne, napr. šesťnásobný, šesťnásobne,...

·      so zložkou - krát, napr. sedemkrát, deväťkrát, stokrát,...

b)    skupinových čísloviek:

·      príponou -itý, napr. dvojitý, trojitý, štvoritý,...

·      osobitými násobnými číslovkami sú dvojmo, dvojito, dvojitý, trojmo,...

·      a číslovka jednorazový (napr. jednorazový úspech)

 

POZOR!

 

·      v spojení so slovesami, prídavnými menami, príslovkami sú nesklonné, napr. dvakrát vyšší, tri razy neprišiel, štyrikrát vyššie

 

Príklad:

dvakrát vyšší, (od) dvakrát vyššieho, dvakrát vyššiemu, dvakrát vyššieho, (o) dvakrát vyššom, (s) dvakrát vyšším

 

·      v spojení s podstatnými menami majú tvar prídavného mena a sú sklonné, napr. po dvojnásobnom zvolaní, trojitému skoku,...

·      poznámka: tvary tretíkrát, prvý raz... patria k radovým číslovkám, pretože nie sú utvorené od základných čísloviek, ale od radových

 

Pravopis násobných čísloviek

 

- raz- sa píše v spojení s  číslovkou jeden – jeden raz

 

- razy - sa píše v spojení s  číslovkami dva, tri, štyri – dva razy, tri razy, štyri razy

 

- ráz - sa píše v spojení s  číslovkami päť a vyššie – päť ráz, šesť ráz, sedem ráz,...

 

- číslovky s časťou raz, razy, ráz sa píšu oddelene, napr. dva razy, jeden raz, šesť ráz

 

- krát - sa píše v spojení so základnými a radovými číslovkami, napr. prvýkrát, jedenkrát

 

-násobný - v spojení s číslovkami dvoj-, troj-, štvor-, päť – dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný  a vyššie, napr. dvojnásobný, dvanásťnásobný

 

-  číslovky s časťou -krát a -násobný sa píšu  dovedna s číslovkou

 

 

Precvičte si:

V uvedených vetách pravopisne správne zapíšte číselné údaje:

Strýkovi som dnes už volal (2x). Nechcem ti to (2 raz) opakovať. Na tréningu sme si to precvičili (10x). Na dnešnom teste to bolo (5 násobný) ťažšie ako minule. Po (1 raz) som si zapamätal polovicu učiva. Milan sa stal (3 násobne) starým otcom. Výsledok hospodárenia podniku sa zlepšil (2 násobný). Na tanečnej súťaži sme vystúpili (4 raz).  V obchode tovar zdražel viac ako (3 násobný). Bratislavu som navštívil už (3x).

 

Správne odpovede:

Strýkovi som dnes už volal dvakrát. Nechcem ti to dva razy opakovať. Na tréningu sme si to precvičili desaťkrát. Na dnešnom teste to bolo päťnásobne ťažšie ako minule. Po prvom raze som si zapamätal polovicu učiva. Milan sa stal trojnásobným starým otcom. Výsledok hospodárenia podniku sa zlepšil dvojnásobne. Na tanečnej súťaži sme vystúpili štyri razy.  V obchode tovar zdražel viac ako trojnásobne. Bratislavu som navštívil už trikrát.

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Číslovky. http://www.slovina.szm.com/pdf/sjm04.pdf (citované 2.8.2016)