Zopakujeme si, že ak povieme „prirodzené číslo“, môže to znamenať:

  • kladné celé číslo (1, 2, 3,...)

  • nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3, …)

 

Prirodzené čísla používame pri počítaní, napr. povieme „na stojane je 5 sviečok“ alebo nimi určujeme poradie („Slovensko sa na Majstrovstvách sveta v hokeji umiestnilo na 2.  mieste“

 

Ďalej vieme, že ak máme zápis:

 

3 . 4 = 12

 

Tak:

„3“ voláme činiteľ

„.“  je znamienko, ktorým označujeme násobenie, niekedy sa používa „x“ či napríklad „*“

„4“ voláme tiež činiteľ

„12“ - súčin

 

Teda:           

 

činiteľ x činiteľ = súčin

 

Násobenie využívame v živote často. Napríklad, keď chceme vedieť, koľko bude stáť 20 lízaniek, ak viem, že jedno stoji 30 centov. Násobiť môžeme spamäti, písomne, alebo na kalkulačke. My sa zameriame na písomné násobenie.

 

 

Príklad 1: Vypočítaj: 146 728 . 273

 

Riešenie:

  • činitele si napíšeme pod seba (tak, aby číslice, nachádzajúce sa na mieste jednotiek boli pod sebou – t.j. v našom prípade číslice 8 a 3):

 

146 728

.      273

 

(nezabudneme na znamienko „krát“ - ak by sme ho tam nenapísali, zápis by sme chápali tak, že čísla ideme sčítavať).

 

·  pristúpime k samotnému násobeniu. Najskôr budeme druhého činiteľa násobiť „jednotkami“, t. j. trojkou:

146 728

.      273

440184

     

Teda: tri krát osem je 24, 4 zapíšeme, zostali nám 2. Trikrát „2“ je 6 a 2 je 8, napíšeme 8. Tri krát 7 je 21, napíšeme 1, 2 nám zostali.

3 . 6 = 18 a 2 je 20, napíšeme 0, 2 nám zostali.

3 . 4 = 12 a 2 je 14, napíšeme 4, jedna nám zostala

3 . 1 je 3, a jedna je 4, napíšeme 4

 

Podobne násobíme „7“ a potom „“2“:

 

146 728

.      273

440184

   1027096

    293456

 

Spočítame číslice pod sebou, a získame konečný výsledok:

 

146 728

.      273

440184

  1027096

   293456

                                                              40056744

 

 

Príklad 2: Srdce človeka udrie priemerne 85 krát za minútu. Koľko krát udrie za rok?

 

Riešenie:

za 1 minútu ….......................85- krát

za 1 hodinu ….......................85 x 60:    …..................5100 - krát

 

    

       85

      .60

       00

   510

   5100

 

za 1 deň …..............................5 100 x 24 …..................122 400 – krát

za 1 rok (365 dní)....................122 400 x 365:

  

        122 400

           .   365

         612000

       734400

     367200

     44676000

 

Srdce človeka za rok udrie priemerne 44 676 000 – krát.

 

 

Príklad 3:  Polomer planéty Zem v oblasti rovníka je približne 6378 km, polomer slnka je 109 – krát väčší. Vypočítaj polomer Slnka.

 

Riešenie:

 Aby sme zistili polomer Slnka, musíme polomer Zeme vynásobiť 109x. Teda:

 

6378

 .109

57402

                                                               0000

                                                               6378

                                                              695202

 

Polomer Slnka je približne 695 202 km.

 

 

Príklad 4: V autobazáre sa za deň predajú priemerne 4 autá za priemernú sumu 7 234 €. Aká je priemerná tržba za rok?

 

Riešenie:

Priemerná denná tržba: 7234 . 4 = 28 936 €

 

Priemerná ročná tržba:

                                   28 936

                                   .    365

                                  144680

                                173616

                                86808

                              10561640

 

Priemerná ročná tržba v autobazáre je 10 561 640 €.Zopakujte si:
1. Vypočítaj: 1 478 523 . 457 a 148 789 . 234
2. Rodina Kováčových si na dovolenku odloží 11 €. Koľko našetria za celý rok?


Použitá literatúra:
vlastné poznámky