Násobenie zlomkov spočíva v tom, že zvlášť vynásobíme čitatele zlomkov, a zvlášť vynásobíme menovatele zlomkov.

                5        2        5   .   7           35       
                _     .  _   =  _______     =  __ 

                8        2         8   .   3           24      


To čo platí pri zlomkoch to platí aj pri lomených výrazoch.

Násobenie lomeného výrazu celistvým výrazom

Lomený výraz násobíme celistvým výrazom tak, že ním vynásobíme čitateľa lomeného výrazu a menovateľa odpíšeme. Ak sa dá, výsledok krátime .
Určíme podmienky riešiteľnosti


            2 a                       2 a   .   b         
            ___    .    b    =   _________  =   2 a

              b                          b    .    1    

Podmienky :   b sa nerovná 0       

Pri násobení môžeme často s výhodou využiť krátenie zlomkov, či už nad sebou alebo do kríža.
Pri tomto príklade sme krátili b. Nesmieme zabudnúť na podmienky !!!

Násobenie lomeného výrazu lomeným výrazom

Lomený výraz násobíme lomeným výrazom tak, že súčin čitateľov lomíme súčinom menovateľov. Výsledok, ak sa dá, krátime.
Určíme podmienky riešiteľnosti


          a  +  b            3                 3
          _____   .   _______  =  ______
 
              5             a  +  b            5

Podmienky :  a sa nerovná - b

Súčinom lomených výrazov je lomený výraz, ktorého čitateľ je súčin čitateľov a menovateľ súčin menovateľov násobených lomených výrazov.

I tu môžeme s výhodou krátiť „nad sebou“ i do kríža. Možnosť krátenia môžeme podporiť i  rozkladom čitateľov a menovateľov na súčin.

Nikdy nekrátime „vedľa seba“!!!