Vypočítaj: 347*4.


Riešenie: Čísla, ktoré ideme násobiť si napíšeme pod seba tak, aby čísla na mieste jednotiek boli pod sebou:


347

. 4


Teraz budeme štvorkou násobiť číslo nad ňou, postupne každú cifru sprava doľava:

4 krát 7 je 28, napíšem 8, dvojka nám zostane (tú prirátam v ďalšom kroku)

4 krát 4 je 16, plus dva je 18, napíšeme 8, 1 nám ostane

4 krát 3 je 12, plus 1je 13, napíšeme 13

347

. 4

1388


Príklad: Jožkov dedko kúpil na zimu 16 vriec zemiakov po 9 kg, 27 debničiek jabĺk po 6 kg a 33 debničiek mrkvy po 4 kg. Koľko kg ovocia a zeleniny spolu uskladnil Jožkov dedko na zimu? Čoho bolo najviac?


Riešenie:

zemiaky:                                      jablká:                                  mrkva:

16                                                27                                        33

.9                                                .6                                          .4

144                                            162                                        132


Spolu 144 + 162 + 132 = 438


Jožkov dedko uskladnil 438kg ovocia a zeleniny spolu, z toho najviac jabĺk. Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012