Príklad: Vypočítaj: a) 78 : 6

b) 98 : 7

c) 85 : 5

d) 96 : 8

e) 84 : 3

f) 75 : 3


Riešenie:

a) 78 : 6 =

číslo 78 si v „hlave“ rozdelíme na desiatky a jednotky tak, aby sa dalo deliť číslom 6, vydelíme a výsledky sčítame:

78 : 6 = 60 : 6 + 18 : 6 = 10 + 3 = 13

60 + 18


Ak rýchlo nevieme ako rozložiť číslo, použijeme „pomôcku“. Napríklad číslo 78 mám vydeliť číslom 6. Teda si v hlave vypočítam: 6 x 10 je 60 a koľko mi chýba do 78? Odpoveď je 18. Teda máme číslo 78 rozdelené na desiatky a jednotky tak, aby obe čísla boli deliteľné číslom 6.


b) 98 : 7 = 70 : 7 + 28 : 7 = 10 + 4 = 14

70 + 28

 

c) 85 : 5 = 50 : 5 + 35 : 5 = 10 + 7 = 17

50 + 35

 

d) 96 : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12

80 + 16

 

e) 84 : 3  = 60 : 3 + 24 : 3 = 20 + 8 = 28

60 + 24 30 + 30

 

f) 75 : 3 = 60 : 3 + 15 : 3 = 20 + 5 = 25

60 + 15


Príklad: Na školský výlet išli spolu piataci aj šiestaci. Piatakov bolo 45, šiestakov bolo tri krát menej ako šiestakov. Koľko žiakov bolo na školskom výlete? Počítaj spamäti.


Riešenie:

piatakov bolo............ 45

šiestakov bolo 3x menej ako piatakov, teda: 45 : 3 = 30 : 3 + 15 : 3 = 10 + 5 = 15

spolu ....................45 + 15 = 60


Na školskom výlete bolo 60 žiakov. Zopakujte si:
1. Počítaj spamäti: 15 žiakov 5.A. získalo zo zberu papiera 105€. Peniaze použili na nákup školských pomôcok. Koľko peňazí pripadne na jedného žiaka?
2. Počítaj rýchlo spamäti: 33 : 3; 45 : 3, 52 :4; 19 x 3; 2 x 48; 23 x 4.

Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012