Príklad: Anička dostala za úlohu od pani učiteľky vyzbierať vstupné do kina. Anička má 21 spolužiakov, a výška vstupného do kina je pre jedného žiaka 4€. Koľko peňazí odovzdala po skončení zbierky Anička pani učiteľke za všetkých žiakov v triede? Počítaj z pamäti.


Riešenie:

Anička má 21 spolužiakov, spolu s ňou je teda v triede 22 žiakov.

Vstupné za celú triedu teda bude:

22 * 4 = 20 * 4 + 2 * 4 = 80 + 8 = 88€


Anička odovzdala pani učiteľke 88€.


Delenie spamäti do 100


Príklad: Rozlož číslo 48 na desiatky a jednotky a nájdi číslo (čísla), ktorým sa dajú desiatky aj jednotky vydeliť. Týmto číslom (číslami) vydeľ jednotky aj desiatky a výsledky sčítaj.


Riešenie:

48 = 40 + 8 

Číslo 40 môžeme deliť číslom 4 aj číslom 2.

Číslo 8 môžeme tiež deliť číslom 4 aj číslom 2.


Teda:

  • delenie 48 číslom 4:

48 : 4 =

40 : 4 = 10

8 : 4 = 2

10 + 2 = 12, t.j. 48 : 4 = 12

 

  • delenie 48 číslom 2:

48 : 2 =

40 : 2 = 20

8 : 2 = 4

20 + 4 = 2448 : 2 = 24


Celý postup môžeme zapísať aj takto:

48 : 4 = 40 : 4 + 8 : 4 = 10 + 2 = 12

 

48 : 2 = 40 : 2 + 8 : 2 = 20 + 4 = 24 Zopakujte si:
1. Počítaj spamäti: 65 žiakov sa má rozdeliť do 5 družstiev. Koľko žiakov bude v jednom družstve?
2. Počítaj spamäti: Koľko metrov má vlak, ak má 7 vagónov a: dĺžka lokomotívy je 13 metrov, dĺžka jedného vagónu je 25 metrov a vzdialenosť medzi jednotlivými vozňami (vrátane lokomotívy) je 1 m?

Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012