Vypracovala: Ing. Anna MattováNárodné hospodárstvo je v dejinách ľudstva relatívne mladý fenomén, ktorý je spojený až s obdobím novovekých dejín. Kedysi dávno v počiatkoch ľudskej spoločnosti si domáce hospodárstvo zabezpečovalo vykonávanie všetkých prác. V tomto hospodárstve sa realizovala výroba a spotreba podľa požiadaviek uzatvorenej rodiny či kmeňa. Výrobca tu teda bol zároveň i spotrebiteľom. Až postupné prehlbovanie spoločenskej deľby a špecializácie práce viedlo k tomu, že ľudia začali vyrábať určitý druh tovaru. Tým sa stali odkázanými na vzájomnú výmenu svojich produktov. Obchodovanie sa spočiatku odohrávalo len v rámci jednotlivých miest, či medzi susediacimi usadlosťami. Vznikali mestské hospodárstva.

 

Až obrovský rozvoj výrobných technológií v období priemyselnej revolúcie umožnil veľkovýrobu statkov, skvalitnenie cestnej a informačnej infraštruktúry. Vďaka tomu sa miestne trhy prepojili do národného trhu, ktorý bol hlavným predpokladom vzniku národného hospodárstva.


Národné hospodárstvo tvoria všetky subjekty na území štátu, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti.


 

Subjekty národného hospodárstva:

 

 • firmy /výrobné a spotrebné podniky, družstvá a podobne/,

 • domácnosti,

 • štát /vládne inštitúcie/.


 

Faktory ovplyvňujúce úroveň národného hospodárstva:

 

 1. prírodné bohatstvo danej krajiny /nerastné suroviny, pôda, voda, lesy .../,

 2. národné bohatstvo danej krajiny /štruktúra odvetví, budovy, stroje, zariadenia, teda všetkým tým, čo vytvorili minulé generácie/,

 3. obyvateľstvo /veková a vzdelanostná štruktúra, skúsenosti, kultúra .../,

 4. vlastnícke vzťahy,

 5. medzinárodná spolupráca.


 

Hlavné úlohy národného hospodárstva:

 

 1. čo najlepšie uspokojovať potreby všetkých občanov štátu,

 2. ochrana a tvorba životného prostredia,

 3. zabezpečenie technického, kultúrneho a spoločenského pokroku krajiny.


 

Každé národné hospodárstvo potreby svojich obyvateľov uspokojuje na rôznej úrovni. A preto sa životná úroveň v rôznych krajinách líši.


Národné hospodárstvo určitej krajiny sa označuje aj pojmom národná ekonomika. Môžeme teda hovoriť o národnom hospodárstve – národnej ekonomike Slovenskej republiky, Maďarskej republiky, či iných krajín. Národná ekonomika Slovenska sa začala budovať na úrovni národného hospodárstva až po vzniku Slovenskej republiky od roku 1993. Dovtedy bola súčasťou iných ekonomických celkov.


Svetové hospodárstvo je súhrn všetkých národných hospodárstiev na svete.


 

 

Štruktúra národného hospodárstva

 

Národné hospodárstvo každej krajiny má svoju štruktúru. Najčastejšie sa na sledovanie štruktúry NH používajú tieto hľadiská klasifikácie:

 

 • odvetvová štruktúra,

 • sektorová štruktúra,

 • štruktúra podľa klasifikácie produkcie,

 • územná /regionálna/ štruktúra.


 

Odvetvová štruktúra národného hospodárstva

 

Odvetvie je časť národnej ekonomiky, ktorú tvoria podniky s rovnakými alebo príbuznými produktmi a predmetom činnosti. Medzi typické odvetvia NH patrí napríklad poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, stavebníctvo, obchod, doprava, obchod, finančné služby, priemysel. Jednotlivé odvetvia sa ďalej členia na pododvetvia. Napríklad priemysel môže byť strojársky, elektrotechnický, chemický, textilný, odevný, potravinársky atď.


 

Sektorová štruktúra národného hospodárstva

 

Odvetvia s podobnými charakteristickými znakmi vytvárajú sektory národného hospodárstva.

Rozlišujeme:

 

 • primárny sektor – pozostáva z odvetví produkujúcich prvotné suroviny a energie ako sú poľnohospodárstvo, ťažobný a energetický priemysel a podobne,

 • sekundárny sektor – tvoria ho odvetvia spracovateľského priemyslu a stavebníctvo, ktoré využívajú a ďalej spracovávajú výstupy primárneho sektora,

 • terciárny sektor – tvorí ho obchod, doprava a iné druhy služieb, napr. reštaurácie, hotely, bankovníctvo, poisťovníctvo a podobne,

 • kvarciárny sektor – patrí tu oblasť vedy a výskumu, školstvo, zdravotníctvo.


 

Územná štruktúra národného hospodárstva

 

Národné hospodárstvo každej krajiny možno členiť aj podľa jednotlivých územných celkov. V Slovenskej republike existuje 8 základných územno-správnych celkov /vyššie územné celky – samosprávne kraje/:

 

 • Bratislavský kraj

 • Nitriansky kraj

 • Trnavský kraj

 • Trenčiansky kraj

 • Banskobystrický kraj

 • Žilinský kraj

 • Košický kraj

 • Prešovský kraj


 

 

Štruktúra národného hospodárstva z hľadiska kvalifikácie produkcie

 

Ide o členenie NH podľa ekonomických činností na základe záväzného európskeho štandardu pre členské krajiny EÚ. Slúži na kategorizáciu produktov /výrobkov, tovarov a služieb/. Začala sa používať pri štatistickom spracovaní. Pre Slovensko sa stala záväznou od roku 1996.

Podľa tejto klasifikácie možno národné hospodárstvo členiť na ekonomické činnosti ako poľnohospodárska produkcia, priemyselná produkcia, stavebná produkcia, obchod, doprava a spoje, hotelové a reštauračné služby, peňažníctvo a poisťovníctvo a podobne.


 

 

Riadenie národného hospodárstva:

 

Národné hospodárstvo predstavuje zložitý systém subjektov (domácnosti, podniky, štát) a vzťahov medzi nimi.

Ak má národné hospodárstvo plniť svoje funkcie, musí byť aj v podmienkach trhovej ekonomiky čiastočne regulované riadiacimi orgánmi.

Štát riadi národné hospodárstvo pomocou právnych noriem (zákonov, nariadení ...). Ich dodržiavanie na všetkých stupňoch riadenia je predpokladom rozvoja národného hospodárstva. Efektívne fungovanie národného hospodárstva štát zabezpečuje konkrétnou hospodárskou politikou. Hospodárska politika štátu sleduje tieto ciele:

 

 • zamestnanosť

 • cenovú stabilitu

 • ekonomický rast

 • rovnováhu platobnej bilancie v zahraničnom obchode

 • spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov


 

 

Meranie výkonnosti národného hospodárstva:

 

Vyspelosť alebo zaostalosť národného hospodárstva určitej krajiny sa posudzuje na základe ukazovateľov, ktoré sa nazývajú makroekonomické ukazovatele, alebo makroekonomické výstupy.


 

Základným makroekonomickým ukazovateľom na meranie výkonnosti národnej ekonomiky je hrubý domáci produkt – HDP.


Hrubý domáci produkt predstavuje celkovú hodnotu finálnych výrobkov a služieb /nie medziproduktov určených na ďalšie spracovanie/ ktoré boli vytvorené výrobnými faktormi na území určitého štátu za jeden rok.


 

Na výpočet HDP možno použiť tieto metódy:

 

 • výdavková (spotrebná) metóda,

 • dôchodková (príjmová) metóda,

 • produkčná (výrobná, tovarová) metóda.


 

 

Výdavková metóda HDP

 

Výdavková metóda zahŕňa výdavky všetkých spotrebiteľov, ktoré vynaložili na nákup finálnych statkov a služieb. HDP vypočítaný výdavkovou metódou bude vyjadrený v trhových cenách v príslušnom roku a bude zahŕňať tieto položky:

 

 • výdavky domácnosti na osobnú spotrebu (angl. Consumption – spotreba) - C

 • súkromné hrubé domáce investície podnikov (angl. Investment – investície) - I

 • výdavky štátu na nákup tovarov a služieb (angl. Government – vláda) - G

 • čistý export (net Export – čistý vývoz) - NX

 

 

HDP = C + I + G + NX

 

 

Dôchodková metóda HDP

Pri tejto metóde sa výkonnosť ekonomiky meria a vyjadruje pomocou príjmov (dôchodkov) jednotlivých subjektov, ktoré získavajú za predaj výrobných faktorov.

HDP bude zahŕňať tieto položky:

 

 • mzdy a  platy zamestnancov (t.j. hrubé mzdy),

 • čisté úroky (rozdiel medzi prijatými a  platenými úrokmi),

 • renta (príjem vlastníkov pôdy za prenajatie pôdy),

 • zisk podnikov pred zdanením (hrubý zisk),

 • dôchodky živnostníkov a iné dôchodky ako príjmy slobodných povolaní, dôchodky roľníkov a pod.,

 • amortizácia (opotrebenie dlhodobého majetku vyjadrené v odpisoch),

 • nepriame dane (zaplatená DPH a zaplatené spotrebné dane).


 

 

Produkčná metóda

 

HDP sa pri tejto metóde vypočíta tak, že sa spočítajú pridané hodnoty jednotlivých výrobcov a nepriame dane. Pridanou hodnotou rozumieme hodnotu, ktorá bola v konkrétnej výrobnej etape k hodnote daného statku pridaná.


 

hrubý národný produkt - HNP


Hrubý národný produkt - HNP predstavuje celkové množstvo vyrobených konečných výrobkov a poskytnutých služieb, ktoré vytvorili výrobné faktory občanov určitého štátu za jeden rok.


HNP = HDP + čistý príjem z majetku v zahraničí


 

čistý domáci produkt - ČDP


ČDP predstavuje vlastne HDP zmenšený o amortizáciu. Amortizácia predstavuje hodnotu spotrebovaných a opotrebovaných kapitálových (investičných) statkov (stroje, zariadenia....).


ČDP = HDP – A


 

čistý národný produkt - ČNP


ČNP vypočítame ako rozdiel HNP a amortizácie.


ČNP = HNP – A

 

 

národný dôchodok - ND


Národný dôchodok predstavuje celkový dôchodok, ktorý získali vlastníci výrobných faktorov. Národný dôchodok je súhrn všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za jeden rok.Ukazovatele výkonnosti ekonomiky môžu byť:

 

 • nominálne

 • reálne.

 

Nominálne ukazovatele sú vyjadrené v bežných trhových cenách. Reálne ukazovatele vyjadrujeme v stálych cenách daného roka.


 

 

Použitá literatúra:

 1. Ing. O. Mokos a kol.: Ekonomika pre 1. roč. študijného odboru TIS, Expol Pedagogika, s.r.o. 2008, prvé vydanie, ISBN 978-80-8091-120-1

 2. M. Jakubeková a kol.: Ekonomika pre študijné odbory výrob. a nevýrob. Zamerania, SPN Bratislava, prvé vydanie 2004, ISBN 80-10-00363-8

 3. J. Lisý – Z. Zámečníková: Úvod do makroekonómie pre OA, SPN Bratislava, druhé vydanie 2007, ISBN 978-80-10-01198-8

 4. J. Novák, R. Šlosár: Základy ekonómie a ekonomiky pre SŠ, SPN, prvé vydanie 2008, ISBN 978-80-10-01346-3