Náhradná forma: bekommen/kriegen/erhalten… + príčastie minulé

Táto forma sa používa v hovorovej reči pri slovesách, ktoré si vyžadujú predmet v datíve alebo akuzatíve.

Der Junge schenkt dem Mädchen das Buch. (Aktivsatz) (Chlapec daruje dievčaťu knihu.)

Dem Mädchen wird das Buch geschenkt. (Passivsatz) (Kniha je darovaná dievčaťu.)

Das Mädchen kriegt das Buch geschenkt. (Ersatzform) (Kniha je darovaná dievčaťu.)


 

Náhradná forma: väzba es gibt/es bleibt +zu + neurčitok

Táto forma je opisom trpného rodu s použitím modálneho slovesa

Der Mann kann viel erklären. (Aktivsatz) (Muž môže veľa vysvetliť.)

Es kann viel erklärt werden. (Passivsatz) (Možno/treba veľa vysvetliť.)

Es gibt/bleibt viel zu erklären. (Ersatzform) (Možno/treba veľa vysvetliť.)Zopakujte si:
1. Akými spôsobmi nahrádzame trpný rod s modálnym významom?
2. Akú koncovku priberajú prídavné mená pri náhradných formách trpného rodu?
3. Nachádza sa v náhradných formách trpného rodu činiteľ deja?


Použitá literatúra:
E. Marko: Príručná gramatika nemčiny