Trpný rod používame v nemčine častejšie ako v slovenčine.

Aby sme sa vyhli hromadeniu konštrukcií trpného rodu, môžeme použiť náhradné formy trpného rodu. Aj keď sú tieto vety aktívne, neposkytujú žiadnu informáciu o činiteľovi deja tak, ako aj vo vetách v trpnom rode.

 

 

Náhradné formy trpného rodu

Neosobné zámená:

Najjednoduchším spôsobom ako nahradiť trpný rod je použiť neosobné zámená man alebo jemand.

Jana schreibt den Brief. (Aktivsatz) (Jana píše list.)

Der Brief wird geschrieben. (Passivsatz) (List sa píše.)

Man schreibt den Brief. (Ersatzform) (Píše sa list.)


 

Náhradná forma: sich lassen + neurčitok:

Táto forma je opisom trpného rodu s použitím modálneho slovesa können

Peter kann die Tür nicht bewegen. (Aktivsatz) (Peter nemôže pohnúť dverami.)

Die Tür kann nicht bewegt werden. (Passivsatz) (Dvere sa nemôžu pohnúť.)

Die Tür lässt sich nicht bewegen. (Ersatzform) (Dvere sa nenechajú/nemôžu pohnúť.)


 

Náhradná forma: sein a prídavné meno s koncovkou –bar alebo –lich:

Táto forma je opisom trpného rodu s použitím modálneho slovesa können

Karl kann die Matheaufgabe nicht lösen. (Aktivsatz) (Karl nevie vyriešiť matematickú úlohu.)

Die Matheaufgabe kann nicht gelöst werden. (Passivsatz) (Matematická úloha sa nedá vyriešiť.)

Die Matheaufgabe lässt sich nicht lösen. (Ersatzform) (Matematická úloha sa nedá vyriešiť.)

Die Matheaufgabe ist nicht lösbar. (Ersatzform) (Matematická úloha je neriešiteľná.)


 

Náhradná forma: sein + zu + neurčitok

Táto forma je opisom trpného rodu s použitím modálneho slovesa können alebo müssen ako aj nicht können, nicht müssen, nicht wollen, nicht dürfen

Uwe will die Wohnung nicht vermieten. (Aktivsatz) (Uwe nechce prenajať byt.)

Die Wohnung ist nicht zu vermieten. (Ersatzform) (Byt sa neprenajíma.)