Pri skrate fázového vodiča na kostru môže byť cez ochranný vodič (PEN) zavlečené nebezpečné napätie aj na kostry iných zariadení. Nebezpečné napätie sa môže na kryt dostať aj pri prehodení  ochranného a fázového vodiča pri zapájaní zariadenia, alebo chybnej inštalácii rozvodnej siete.

Pri prácach na zariadeniach nízkeho napätia (do 1000 V) sú nutné predovšetkým tieto opatrenia:

1.       Odpojiť  zariadenie od napájacej siete, a to vo všetkých fázach a aj nulový vodič (všetky aktívne vodiče)

2.       Zabezpečiť zariadenie proti nechcenému pripojeniu, napr. vybrať poistky

3.       Meraním skontrolovať stav bez napätia, napr. skúšačkou alebo voltmetrom

4.       Pri práci na vonkajších vedeniach a kábloch uzemniť a skratovať vedenie.

5.       Susedné elektrické zariadenie vypnúť, alebo chrániť krytmi alebo zábranami.

Ďalším opatrením k predchádzaniu úrazom sú počiatočné a pravidelné revízie a kontroly elektrických zariadení a elektrického ručného náradia. Elektrické predmety, hlavne elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradia, by mali byť opatrené značkami overenej bezpečnosti CE(európska značka odvodená od Communauté Eeuropeéne = Európske spoločenstvo), alebo českou značkou CZ.

 

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

 

Je účinná ak je poskytnutá zavčasu. Zasiahnutá osoba musí byť najskôr vyslobodená z vplyvu elektrického prúdu, a to vypnutím elektrického zariadenia, alebo odtiahnutá pomocou izolačného predmetu alebo rukavíc z vplyvu elektrického napätia. Potom musia byť zahájené oživovacie pokusy k obnoveniu základných životných funkcií, tepu a dýchania, a to až do nadobudnutia vedomia alebo do príchodu lekára. Pri absencii dýchania a srdcovej činnosti sa doporučuje dýchanie z úst do úst spojené s masážou srdca. V každom prípade je nutné privolať lekára. Laik často nepozná poškodenia ktoré môžu spôsobiť smrť aj po niekoľkých dňoch.

 

Nadprúdové ochrany

 

POKUS: Napnite medzi dve svorky 5mm široký prúžok metalizovaného (Al) papieru a pripojte na svorky cez premenlivý rezistor 10 Ω sieťové napätie.

 

Čím väčší prúd prechádza prúžkom, tím sa viac zahrieva kovová (hliníková) fólia, ktorá sa teplom postupne skrúti, zapáli papier a roztaví sa. Po prerušení vodivej fólie vznikne krátko elektrický oblúk. Prúžok sa prepáli a elektrický obvod sa preruší.

 

Chybné elektrické prúdy nadmernej veľkosti spôsobujú nadmerný ohrev niektorých častí, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia a k požiaru. Z týchto dôvodov sú v elektrických obvodoch ohrozenímy nadprúdami inštalované nadprúdové ochrany, napr. tavné poistky. Tavná poistka je tvorená vždy tavným vodičom, ktorý sa pri nadprúde roztaví. Tavný vodič je v prístrojových poistkách uložený v sklenenej trubičke, a v domových poistkách v porcelánovom valcovom telese tavnej vložky. Zámena predpísaných poistiek za poistky s väčším menovitým prúdom je nebezpečná a je zakázaná.

 

Prístrojové poistky

 

-slúžia k ochrane elektrických prístrojov a spotrebičov (napr. televízor) a sú vyrobené s menovitými hodnotami prúdu (prevádzkového prúdu) 1 mA -10 A. Menovité hodnoty napätia a prúdu sú vyrazené na kovových čiapkach poistky. Podľa rýchlosti pretavenia poistky sa rozlišuje 5 typov prístrojových poistiek: FF – veľmi rýchla , F – rýchla , M – stredná , T – pomalá , TT veľmi pomalá. Označenie rýchlosti je tiež vyrazené na jednej z čiapočiek alebo na puzdre pri poistkách SMD. Poistky pre veľké vypínacie výkony bývajú sklenené a plnené pieskom, alebo porcelánové (napr. superrýchla poistka 30 A do 600 V pre vypínací prúd 100 000 A má rozmery Ø 10,3 x 38 mm). Bežné prístrojové poistky majú rozmery Ø 5 x 20 mm. Úbytok napätia na prístrojovej poistke môže byť aj cez 10 V.

 

 

Poistky pre rozvod elektrickej energie

a istenie silnoprúdových zariadení (napr. tyristorových spínačov) používajú tavné vložky od 2 A až do 850 A.

 

Závitové (šraubovacie) tavné poistky

Používané napr. v domových rozvodoch majú prívod zo siete pripojený na kontakt v petici poistky a kontakt pre šraubovaciu poistkovú hlavicu je pripojený na vnútorný istený rozvod. V petici poistky je vymedzovacia vložka, ktorá svojim vnútorným priemerom umožňuje vložiť správnu alebo pre menší prúd dimenzovanú tavnú vložku a zabráni použitiu tavnej vložky pre väčší prúd.