Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Nácvičný diktát 7. ročník

(možno napísať pred výstupným diktátom)

o siedm***i***ch krajinách, druh***ý*** skok, trojnásobn***ý***m v***í***ťazom, tret***í*** žiak, oslava trinást***y***ch narodenín,dožil sa sedemdesiat***i***ch rokov, prv***ý*** ročník,v štyridsiat***y***ch rokoch 20. storočia, st***ý*** nápad, tret***í*** babk***i***n vnuk, falošn***ý*** pohľad, r***y***b***í*** olej, o Vierk***i***n***ý***ch spolužiačkach, domác***i*** chlieb, nezamestnan***í*** ľudia, Katk***i***n***i*** bratia, usmiat***i*** diváci, p***i***loti sú skúsen***í***, s veveričk***i***n***ý***m orieškom


 

 

Výstupný diktát

 

Doplň správne písmeno:

 

 

Navštív***i***li ste už priestorové k***i***no v Bratislave? Má tr***i***stošt***y***r***i***dsaťpäť miest a premietacie plátno je veľké ako polovica fu***t***balového ihr***i***ska. Zvuk***y*** a obraz***y*** diváci vnímajú ako priam***i*** účastníci deja. Môžu v***i***dieť výprav***y*** do morsk***ý***ch hlb***í***n alebo do jurského obdobia. Divác***i*** si však musia nasadiť špeciálne okuliare. 3D okuliare sú založené na spolupráci v***y***spelej technológie a ľu***d***ského mo***z***gu. Polarizačné okuliare pripom***í***najú slnečné. Ak má divák dioptr***i***cké okuliare, dajú sa na ne nasadiť. Plast***i***cké v***i***denie obrazo***v*** v***y***voláva u diváko***v*** mimovoľné poh***y***b***y*** hlavo***u*** alebo rúk. Chcú sa v***h***núť útočiacej zver***i*** alebo padajúcim stromom. Zážitk***y*** z najmodernejšieho k***i***na sú nezabudnuteľné.