Vypracovala: Juráková Beata


 

Náboženstvo označuje vieru v nadprirodzené bytosti, bohov alebo Boha. Pomenovanie vzniklo z latinského slova religio, ktoré má viac významov, napríklad:

- svedomitosť pri zbieraní predmetov súvisiacich s uctievaním bohov

- spájať viditeľný (pozemský) svet s neviditeľným (nadpozemským, tajomným) svetom.

 

Boh - rozlišujeme 2 významy tohto slova:

- bohovia s malým „b“ sú nadprirodzené bytosti, so zvláštnym poslaním a mocou nad človekom

 

 

- Boh s veľkým „B“ je bytosť, ktorú nemožno pomenovať ani pochopiť, je to jediné všemocné božstvo. V niektorých náboženstvách nebýva zobrazovaný, nemá žiadnu podobu – napríklad v židovskom a islamskom náboženstve. Kresťania veria, že v Bohu sú 3 osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Často býva zobrazovaný ako ruka, ktorá vyčnieva z oblakov.


 

Vznik náboženstva

Náboženstvo vzniklo ešte v dávnych pravekých dobách, keď si naši predkovia nevedeli vysvetliť veci a javy, ktoré ich obklopovali. Keďže nemali žiadne vedecké dôkazy a vysvetlenia, pripisovali tieto javy nadprirodzeným bytostiam – bohom. Často sa ich báli, a preto sa snažili vychádzať s nimi čo najlepšie a nepohnevať si ich. Prinášali im rôzne dary a obety (potrava, výrobky, umelecké diela). Najvyššou obetou bol ľudský život. Pravekí ľudia povýšili prírodné sily, Slnko, Mesiac a  hviezdy na božstvá. Bohov si predstavovali v rôznych podobách – poločlovek-polozviera (napr. Egypťania), alebo bytosti s ľudskou podobou (napr. v Grécku a v Ríme).


 

Základné pojmy

 

Veriaci je ten, kto vyznáva nejaké náboženstvo, ten kto verí vo veci, ktoré sa nedajú dokázať (zázraky) a uctieva Boha alebo bohov.

 

Modlitba je rozhovor s Bohom, človek pri nej chváli, prosí a ďakuje Bohovi. Modlí sa slovami, modlitbou alebo tichom. Za to dostáva požehnanie.

 

Kňaz je sprostredkovateľ komunikácie medzi ľuďmi a Bohom.

 

Posvätné miesta, predmety a zvieratá sú spojené s konkrétnym náboženstvom, pripisuje sa im veľký význam a moc, uctievajú sa.

 

Posvätná kniha obsahuje zákony a učenie, ktorým sa riadia veriaci.

Svätyne sú budovy a miesta, kde sa odohrávajú náboženské stretnutia, modlitby, prinášajú sa sem dary.


 

Najrozšírenejšie náboženstvá

Ľudia dlho uctievali mnoho bohov - takúto vieru voláme polyteizmus.

 

Až oveľa neskôr sa vyvinula viera v jediného Bohamonoteizmus.

 

Ak ľudia neveria v žiadneho boha a náboženstvo, nazývame to ateizmus.

 

Medzi najrozšírenejšie náboženstvá na svete patria – kresťanstvo, islam, budhizmus a hinduizmus.

 

 

Judaizmus

 

Je to názov pre židovské náboženstvo. Založili ho Hebrejci, ktorí žili na území Mezopotámie, neskôr sa usadili v Kanaáne a vytvorili Izraelský štát. Zakladateľom náboženstva je Mojžiš, ktorému dal Boh Desatoro – Desať prikázaní. Židia veria, že raz Boh – Jahve zošle na Zem mesiáša, ktorý nastolí spravodlivú vládu. Jazykom judaizmu je hebrejčina. Židovský chrám sa nazýva mešita a posvätná kniha Tóra - je jednou časťou posvätnej knihy Biblie.

 

Slovo žid s malým „ž“ označuje človeka, ktorý vyznáva judaizmus, Žid s veľkým „Ž“ označuje príslušníka izraelského národa. Symbolom židov je židovská hviezda.

Jeruzalem Múr nárekov v Jeruzaleme hebrejské písmo židovská hviezda

 

 

Kresťanstvo

 

Šírilo sa v Palestíne niekoľko desaťročí p. K. Za jeho zakladateľa sa považuje Ježiš Kristus, ktorý šíril nové učenie a združoval okolo seba žiakov (učeníkov). Vyhlasoval sa za Božieho syna a za najdôležitejšie pravidlo života hlásal lásku k Bohu a ľuďom.  Vyvolal nenávisť židovských náboženských predstaviteľov a tí ho vydali Rimanom, ktorí ho ukrižovali. Jeho učeníci uverili v jeho zmŕtvychvstanie aj v to, že je Boží syn.

 

Ježiš vychádzal zo židovských náboženských textov Starého zákona – o stvorení sveta a života. Neskôr kresťania vytvorili nové texty o Ježišovom živote a posolstve, ktoré nazvali Nový zákon. Obe časti – Starý a Nový zákon tvoria dnes súčasť posvätnej knihy kresťanov – Biblie (v gréčtine znamená Biblia knihy).

 

Kresťania boli najprv jednotní, neskôr sa rozdelili na 3 skupiny: katolíkov, pravoslávnych a protestantov.

 

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou je rímskokatolícka, na jej čele stojí pápež, sídliaci vo Vatikáne (súčasť Ríma). Kresťania sa modlia v kostoloch alebo chrámoch a ich symbolom je kríž. Posvätným miestom kresťanov je Jeruzalem (rovnako aj pre židov a moslimov).

 

kresťanský kríž Ježiš a jeho učeníci Vatikán Pápež

 

 

Islam

 

V arabčine znamená slovo islam podriadenie sa Božej vôli. Islam vznikol v Arábii v 7. storočí a jeho zakladateľom bol prorok Mohamed. Veriaci islamu sa nazývajú moslimovia. Centrom ich náboženstva a pútnickým miestom sa stala svätyňa KaabaBoží dom v posvätnom meste Mekka. Do múru Kaaby je vložený čierny kameň (údajne meteorit). Posvätné texty islamu tvoria knihu Korán (po arabsky čítanie). Chrámová budova pre modlitby moslimov sa nazýva mešita, jej súčasťou je vysoká veža minaret, z ktorej hlásnik muezín zvoláva veriacich päťkrát za deň k modlitbám.

 

svätyňa Kaaba v Mekke    


 

Hinduizmus

 

Okolo roku 1 200 p. K. sa v Indii, v údolí Gangy usadila civilizácia nazvaná védska. Názov dostala podľa posvätných textov, ktoré voláme védy. Uctievali viacerých bohov, z ktorých najvýznamnejší boli boh stvoriteľ – Brahma, ničiteľ sveta – Šiva a uchovávateľ – Višna. Hinduisti slávia mnoho sviatkov a zúčastňujú sa mnohých pútí. Posvätná reč hinduizmu sa nazýva sanskrt (znamená úplný). Na počesť bohov stavajú obrovské chrámy. Toto náboženstvo je najviac rozšírené v Indii.

 

Sanskrt Brahma Šiva Višna

 


 

 Budhizmus