Slová „much, many“  sú nazývané „quantifiers“ a v angličtine používajú na vyjadrenie množstva (quantity). V slovenčine ich označujeme pojmom neurčité číslovky, pretože nevieme určiť ich presný počet.

·      vyjadrujú množstvo – veľa

·      používajú sa rôzne

 

Použitie:
many

·      s počítateľnými podstatnými menami

many sandwiches

many apples

many carrots

·      v otázkach, záporných vetách a niekedy aj v kladných vetách

Do you buy many eggs?

I don´t eat many apples.

She eats many vegetables.

·      v otázkach s How (vo význame koľko)

How many eggs are in this cake?

How many tomatoes do we need?

 

much

·      s nepočítateľnými podstatnými menami

much bread

much coffe

much sugar

·      otázkach a záporných vetách

Do you buy much food?

I don´t eat much rice.

·      v otázkach s How (vo význame koľko)

How much flour do we need?

How much work do you have to do?


Slová „a little, a few“  sú nazývané „quantifiers“ a v angličtine používajú na vyjadrenie množstva (quantity). V slovenčine ich označujeme pojmom neurčité číslovky, pretože nevieme určiť ich presný počet.

·      vyjadrujú množstvo – málo, trochu

·      majú odlišné použitie

 

Použitie:

a few / few

·      s počítateľnými podstatnými menami

a few tomatoes

a few oranges

a few carrots

·      s pozitívnym významom a few (niekoľko),  s negatívnym významom few (málo)

His lesson was very difficult, but a few students understood it.

(a few = viac ako som očakával)

His lesson was so difficult that few students understood it.

( few = nie veľa, skoro nikto)

 

a little / little

·      s nepočítateľnými podstatnými menami

a little soup

a little rice

a little water

·      s pozitívnym významom a little (málo), s negatívnym významom little (trochu)

We´ve got a little food in the house if you are hungry.

(a little = trochu, lepšie ako nič)

            There was little food in the house, so we went to a restaurant.

                                    (little = nie veľa, nie dosť pre všetkých)Zopakujte si:
1. Kedy používam how much a kedy how many?
2. V akých vetách používame many a v akých much?
3. Kedy používame a little a kedy a few?
4. Aký je rozdiel medzi a little a little?
5. Aký je rozdiel medzi a few a few?


Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 2. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476305-9
HUTCHINSON, T.: Project 2. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476305-9
HUTCHINSON, T.: Project 2 – Workbook. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476339-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7