- zaoberá sa štúdiom slovných druhov

Slovné druhy delíme na: 1.1. plnovýznamové- slovný druh môže byť vetným členom
                                       1.2. neplnovýznamové- slovný druh nemôže byť vetným členom a ich význam záleží od konceptu
                                       2.1. ohybné - môžeme ich skloňovať alebo časovať
                                       2.2 neohybné - príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

Ohybné slovné druhy:

Podstatné mená- gramatické kategórie-

1. druh- všeobecné/vlastné, hmotné/nehmotné, konkrétne/abstraktné
2. rod- mužský, ženský, stredný
3. číslo- jednotné, množné
4. pád- N,G,D,A,L,I
5. vzor- muž. rod: chlap, hrdina, dub, stroj, kuly
             žen. rod: žena, ulica, dlaň, kosť
             str. rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

Prídavné mená- gramatické kategórie-

1. druh
2. rod
3. číslo
4. pád
5. vzor
6. stupňovanie

Zámená- gramatické kategórie-

1. druh
2. rod
3. číslo
4. pád
5. vzor

Číslovky- gramatické kategórie-

1. druh- základné/radové
2. rod
3. číslo
4. pád
5. vzor- sám (1), 5-99 - päť, 100- mesto, 1000- stroj, 1000000- dub

Slovesá- gramatické kategórie-

1. osoba
2. číslo
3. čas
4. spôsob
5. rod- činný/trpný
6. vid
7. tvar- jednoduchý/zložený