Spoločnosť sa definuje ako zoskupenie ľudí, ktorí sa snažia spoločne sledovať svoje záujmy a vytvárať prostredie na zmysluplný život. Spoločnosť pritom uznáva (a vyznáva) rôzne hodnoty a tradície, ktoré sú zároveň charakteristickým znakom tej ktorej spoločnosti. Spoločnosť však nie je strnulé a nerozvíjajúce sa zoskupenie. Je to dynamické zoskupenie, ktoré sa neustále mení. Nemení sa však len človek, ale aj jeho myslenie, forma života, či typické fyzické znaky, ale aj jeho hodnoty a s nimi aj tradície.

 

Spoločnosť je heterogénne zoskupenie, čo znamená, že ľudia v nej žijúci vyznávajú rozličné tradície a hodnoty. Neexistuje (demokratická) spoločnosť, ktorá by v rámci hodnôt bola homogénna resp. všetci ľudia by vyznávali rovnaké hodnoty a mali rovnaké postoje. Takúto spoločnosť označujeme za pluralitnú spoločnosť. A práve táto pluralita spôsobuje, že v  spoločnosti vzniká isté morálne napätie a z neho vyplývajúce morálne problémy. Tieto sa týkajú zásadných otázok ako napr. otázky legality interrupcií, tolerancie homosexuálnych zväzkov resp. eutanázie. V dnešnej kapitole si bližšie predstavíme tie najhlavnejšie morálne problémy súčasnosti.

 Použitá literatúra:
1. Občianska náuka, náuka o spoločnosti, kol. autorov, Enigma, Nitra, 2005, ISBN 80-85471-71-X