Nácvik receptívnej zručnosti počúvania v troch krokoch

 

Práca s videoklipom na hodine francúzskeho jazyka v 6. ročníku

Videoklip: Moje aktivity (www.tivi5mondeplus.com)

Čas: jedna vyučovacia hodina – 45 minút

Cieľ:

  1. Kognitívny – naučiť sa novú slovnú zásobu – voľný čas, naučiť sa používať sloveso ,,aimer“ v správnych tvaroch, v prítomnom čase, v kladnom aj zápornom tvare

  2. Komunikačný – počúvanie s porozumením

  3. Formatívny – formovanie zručností podľa vzoru, rozvíjanie pamäti a reproduktívneho myslenia

 

Pomôcky:

Obrázky rôznych športov, počasia, prírody, rozvrh hodín, tanec, hudobné nástroje, jedlá, videoklip, interaktívna tabuľa, dataprojektor

Postup:

  1. Učiteľ oboznámi žiakov o cieľoch hodiny

a) aktivity pred počúvaním (trvanie 10 minút)

le foot

la guerre

les jolies filles

les math

jouer sur l’ordinateur

les frites

les vacances

Učiteľ dá na nástenku obrázky a vyzve žiakov, aby ich požili v dialógu. Práca prebieha v dvojiciach, to znamená, že žiaci používajú otázky odpovede.

Napríklad: ,,Tu passe tes vacances chez tes grands-parents?“

     ,, Oui, je passe toujour mes vacances chez mes grands- parents.“

Všetky dvojice prezentujú svoj rozhovor pred spolužiakmi.

b) aktivity počas počúvania (trvanie 20 minút)

1. Videoklip zo stránky www.tivimondeplus.com žiaci túto stránku poznajú, vedia si samostatne nájsť úroveň A1, téma Záľuby (loisirs), video Grammaire: le verbe ,,aimer“ au présesent

Učiteľ vyzve žiakov, aby postupovali podľa krokov, ktoré úloha vyžaduje