V rámci literatúry rozlišuje tri literárne druhy: LYRIKA, EPIKA a DRÁMA. Modlitba ako žáner patrí do lyriky. Lyrika je literárny druh, ktorý nemá dej, vyjadruje pocity autora, nálady, dojmy, myšlienky a úvahy autora, odzrkadľuje stav. Lyrický text je vždy vyjadrovaný básnickými (poetickými) prostriedkami.

ZNAKY LYRIKYsubjektívnosť – osobný názor, postoj, stanovisko

                                   emocionálnosť – vyjadrovanie emócií, pocitov, nálad, citov

                                   nesujetovosť - nedejovosť

                                   metaforickosť – vyjadrovanie prostredníctvom básnických prostriedkov

                                   gnómický čas – nevymedzený, neobmedzený čas

                                   monologickosť – monológ lyrického hrdinu

                                   statické motívy

                                   verš (rytmus)

Žánre lyriky: pieseň, óda, hymnus (chvála), elégia (žalospev), epigram, žalm, francúzska balada, lyrickoepická báseň, poéma, pásmo, modlitba,...

Modlitbička. Vstúpila mi do detstva dosť zavčasu. Ešte mi z formičky detských úst vypadávali slová nedokončené – už som ju, modlitbičku, tými slovami odriekal. Prišla do mňa po uspávanke a kratučko pred rozprávkou.

Pieseň, Modlitbička a Rozprávka.
Tak sa volali tri sestry-sudičky nášho detstva.
A stále ma neopúšťa pocit, že sme mali šťastie, keďže to bolo tak.

                                      (z doslovu, ktorý napísal M. Rúfus k svojmu dielu Nové modlitbičky)

MODLITBA – je to väčšinou krátka náboženská skladba. Autor sa v nej obracia k Bohu (k iným duchovným bytostiam) s prosbou o splnenie žiadosti, s prosbou  o pomoc, so želaním alebo s poďakovaním. Označuje sa aj ako príhovor človeka k duchovnej bytosti alebo bytostiam. Je to žáner lyrickej meditatívnej, duchovnej poézie s prevahou reflexívnej zložky, založenej na hlbokom sústredení, rozjímaní a premýšľaní, súvisiacom s náboženskou vierou. Modlitby zohrávajú veľmi dôležitú úlohu najmä u veriacich, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj u ateistov najmä vo chvíľach problémov, nedostatku, žiaľu,... V mnohých prípadoch sú modlitby dôležitou súčasťou života ľudí od detstva.

Druhy modlitieb z kresťanského hľadiska:

I. Velebenie a klaňanie sa

   Velebenie vyjadruje základnú dynamiku kresťanskej modlitby: je stretnutím Boha s človekom. Modlitba velebenia je z kresťanského hľadiska odpoveďou človeka na Božie dary. Pretože Boh požehnáva, môže srdce človeka ako odpoveď velebiť toho, ktorý je zdrojom každého požehnania. Stáva sa napríklad, že sa pri obdive krás prírody spontánne zrodí v srdci človeka modlitba velebenia.

   Klaňanie sa (adorácia) je základným postojom človeka, ktorý sa uznáva za tvora pred svojím Stvoriteľom. Adorácia je hlbokým sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ a úctivým mlčaním pred Bohom. Klaňanie sa trojsvätému a nanajvýš láskyplnému Bohu nás napĺňa pokorou a dodáva našim prosbám dôveru.

 

                                               II. Prosebná modlitba

   Slová používané v Novom zákone na vyjadrenie prosby majú mnoho významových odtieňov: prosiť, dožadovať sa, naliehavo vyžadovať, vzývať, volať, kričať, ba aj „zápasiť v modlitbe“. Ale najbežnejšou formou je prosba. Prosba o odpustenie je prvým krokom prosebnej modlitby. Je predpokladom správnej a čistej modlitby.

 

                                               III. Modlitba orodovania

   Modlitba orodovania spočíva v prosbe za druhých. Orodovať, prosiť za druhých, je od čias Abraháma (keď prosí za záchranu Sodomy a Gomory kvôli desiatim spravodlivým, ak sa tam nájdu) príznačnou vlastnosťou srdca, ktoré je v súlade s Božím milosrdenstvom. Kto sa modlí, pri orodovaní „nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných“ (Flp 2,4), by dokonca sa modlí aj za tých, ktorí mu robia zle, ako Ježiš na kríži. Orodovanie kresťanov nepozná hranice: „za všetkých ľudí...“ (1 Tim 2,1).

 

                                            IV. Modlitba vzdávania vďaky

   Podobne ako v prosebnej modlitbe, každá radosť a každá bolesť, každá udalosť a každá potreba sa môžu stať predmetom vzdávania vďaky: „Pri všetkom vzdávajte vďaky“ (1 Sol 5,18).

 

                                                     V. Modlitba chvály

   Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého, oslavuje ho.

Ukážky:

Otčenáš – (Pater noster) – je  to modlitba, ktorú podľa Biblie naučil Ježiš svojich učeníkov. Patrí medzi najrozšírenejšie a najznámejšie  modlitby kresťanských cirkví. Patrí medzi prvé modlitby, ktoré boli preložené do staroslovienčiny a rozšírené na našom území po príchode Konštantína, Metoda a ich žiakov.

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

Zdravas Mária

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, až na veky vekov amen.

Anjel Boží

Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol (la) život Bohu milý a tak Tebou chránený (á) bol (a) raz v nebi spasený (á).

 

 

Modlitba za Slovensko - Milan Rúfus