courir

cours

courons

courez


 

-slovies avoira être :

avoir être

aie sois

ayons soyons

ayez soyez


Zápor sa tvorína sledovne:

ne+ sloveso v rozkazovacom sposobe + pas

Exemple : ne soyez pas (surpris….)


-pokial ide o zvratné slovesá, tie používajú samostatne stojace osobné zámená ako sú: TOI, NOUS, VOUS

Exemple :

se dépecher

dépeche-toi

dépechons-nous

dépechez-vous


Zápor pri zvratných slovesách sa tvorína sledovne:

ne+ sloveso v rozkazovacom spôsobe so zvratným osobným zámenom + pas

Exemple : ne te dépêche pas


V spojení s rozkazovacím spôsobom sa často používa výkričník.

Exemple : Ecoutez bien!



Použitá literatúra:
Tu donnes ta langue au chat ?, Devinettes FLE-FLS, CRDP Académie d‘ Aix –Marseille, p.34, p.64.ISBN 978-2-86614-452-4.