Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

V nemčine poznáme šesť modálnych slovies: dürfen, können, mögen, müssen, sollen a wollen. Vyjadrujú chuť, vôľu, schopnosť alebo nevyhnutnosť činiteľa konať dej vyslovený infinitívom významového slovesa.

 

 

Význam jednotlivých slovies je nasledovný:

 

dürfen: smieť Ich darf am Sonntag länger fernsehen. V nedeľu smiem dlhšie pozerať

televíziu.

 

können: môcť, vedieť (mať nejakú schopnosť alebo zručnosť) Ich kann sehr gut

schwimmen. Ja viem veľmi dobre plávať. Hier kann man Bücher lesen. Tu sa môžu čítať knihy.

 

mögen: mať rád Ich möchte schlafen. Chcel by som spať.

 

müssen: musieť Im Krankenhaus muss man leise sein. V nemocnici sa musí byť

ticho.

 

sollen: mať povinnosť Ich soll heute zu Hause helfen. Ja mám (povinnosť) dnes doma

pomáhať.

wollen: chcieť Willst du nach München fahren? Chceš cestovať do Mníchova?

 

Časovanie modálnych slovies:

 

Modálne slovesá sa v prítomnom čase časujú nepravidelne. V prvej a tretej osobe jednotného čísla nepriberajú osobnú koncovku.

 

 

ich darf kann mag muss soll will

du darfst kannst magst musst sollst willst

er sie es darf kann mag muss soll will

 

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen

ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt

sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

 

Modálne sloveso nemôžu stáť vo vete bez významového slovesa, ktoré býva spravidla v neurčitku. Tvoria s ním vetný rámec. Modálne sloveso stojí na mieste prísudku vyčasované a významové sloveso stojí na konci vety v neurčitku.

 

Ich will immer zu Hause Ordnung haben.

Ja chcem vždy doma poriadok mať.

 

Pri preklade do slovenčiny samozrejme upravíme slovosled. Preklad bude znieť: Chcem mať doma vždy poriadok.

 

Kontrolne otázky:

 

  1. Ktoré slovesá nazývame v nemčine modálne slovesá?

  2. Aký je ich význam?

  3. Ako sa časujú?

  4. Aký je slovosled vo vete s modálnym slovesom?

 

Použitá literatúra:

 

Themen neu 1.

Príručná gramatika nemčiny.

Zmaturuj z nemeckého jazyka.