could – couldn´t

had to – didn´t have to


Sloveso could je sloveso can v minulom čase. Používa sa, keď hovoríme o nejakej všeobecnej schopnosti, ktorú sme v minulosti mali:


 

When I was six I could ski. – Keď som mal šesť, vedel som lyžovať.

My grandfather could play the piano. – Môj starý otec vedel hrať na klavíri


 

Sloveso could v zápore, teda could not (couldn´t) môžeme používať v týchto prípadoch:

Všeobecná schopnosť v minulostiI couldn´t sing when I was 3. – Nevedel som spievať, keď som mal tri roky.

Konkrétna situácia v minulostiI couldn´t get up early yesterday. – Včera som nemohol vstať načas.


Príklady:


minulá schopnosť

minulá schopnosť aj situácia v zápore

She could swim when she was 5.

Vedela plávať keď mala 5 rokov.

She couldn´t swim when she was 5.     

Nevedela plávať, keď mala 5 rokov.

She couldn´t swim across the river.

Nemohla preplávať rieku.have to - je to opisný tvar slovesa must, používame ho vo všetkých časoch, používa sa, keď hovoríme o pravidlách, zákonoch