Vypracovala: Juráková Beata


Moderné oblečenie a doplnky nazývame jedným slovom móda. Každá doba má svoju módu. Základné oblečenie, obuv a doplnky delíme na tieto druhy:

Vrchný odev

Pokrývky hlavy

 

Mužská móda

 

Ženská (dámska) móda

 

Dámska a pánska spodná bielizeň

 

Obuv

 

Doplnky

 

Ozdoby

 

Použitie slovies nedokonavého vidu pomocou prípony –ва, -a

Dvojice slovies sa od seba odlišujú vidom, ktorý označuje jednorazový alebo opakovaný dej:

Надéть – надевáть / obliecť si – obliekať si ( prekladá sa podľa druhu oblečenia aj obuť, nasadiť)

Одéть – одевáть / obliecť - obliekať

Одéться – одевáться / obliecť sa – obliekať sa

Снять – снимáть / vyzliecť – vyzliekať

 

Úlohy:

  1. Vymenujte časti odevov a bielizne.

  2. Vymenujte druhy obuvi.

  3. Vуčasuje slovesá надéть – надевáть, снять – снимáть.

Použitá literatúra:

  1. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

  2. Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974