Druhá Mocnina
a2 = a.a
a2 = druhá mocnina čísla a
a.a = súčin dvoch rovnakých činiteľov

a2 = exponent (mocniteľ) a2 = základ mocniny

Druhá mocnina záporného čísla je vždy kladná.

112=11.11= 121
122=12.12= 144
132