Past habit - minulý zvyk

 

used to – je sloveso, ktoré používame na vyjadrenie:

- minulého zvyku, tzn. na vyjadrenie niečoho, čo sme v minulosti zvykli robiť alebo nejakej minulej situácie, čo však už v prítomnosti nie je

- niečoho, čo bolo v minulosti pravda a už nie je

 

Dave pred pár rokmi.              Dave dnes.

Mgr. Katrina Matiaskova

 

Dave used to work in a factory. Now he works in a supermarket. 

Mgr. katarina Matiaskova

Dave robil v továrni. Teraz robí v supermarkete.

Dave robil v továrni = on robil v továrni predtým, ale teraz tam už nerobí.

 

 

Pravidlá používania slovesa used to:

  • nasleduje po ňom plnovýznamové sloveso v základnom tvare

  • vo všetkých osobách má rovnaký tvar

 

 

Pozor!

Sloveso used to sa používa len v minulosti. Nemôžeme použiť use to pre prítomnosť. Pokiaľ chceme vyjadriť zvyk v prítomnosti používame jednoduchý prítomný čas.

 

Otázka a zápor slovesa used to sa tvorí ako v jednoduchom minulom čase. 

 

 

I used to play tennis.

I didn´t use to play tennis.

Did you use to play tennis?

Yes, I did.

No, I didn´t.

 

 

She used to go out every day.

She didn´t use to go out every day.

Did she use to go out every day?

Yes, she did.

No, she didn´t.

 

 

 

Poznámka:

V zápore a otázke sme použili use to, ale to z toho dôvodu, že minulý čas v týchto vetách je vyjadrený pomocou did a didn´t a ako vieme, vtedy musíme plnovýznamové sloveso nechať v základnom tvare.

 

So slovesom used to používame časové výrazy, ktoré sa týkajú minulosti:

when I was young

few years ago

in 1999Zopakujte si:
1. Kedy používame sloveso used to?
2. Ako tvoríme otázku so slovesom used to?
3. Ako tvoríme zápor so slovesom used to?
4. Ako vyjadríme zvyk v prítomnosti?

Použitá literatúra:
Murphy, R., Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2006