Literárny druh:      epika

Literárny žáner:     román

Postavy:                Eva Hlavajová, Adam Hlavaj, notár Okolický, Ilčíčka, Štefan Ilčík, Ondrej Koreň,                                       richtár Vorčiak, Jano Kúrňava, dedinský ľud, vojaci, žandári

Téma:                    Dopad hrôz a utrpenia 1. svetovej vojny na civilné obyvateľstvo ďaleko za frontovou líniou (v zázemí).

Hlavná myšlienka: Tento román chce byť bolestným výkrikom urazenej ľudskej dôstojnosti, výstražným hlasom pre tých, čo nevedia alebo nemôžu hovoriť. Chce dokázať, že na svete je len jedna kladná viera, jedna kladná pravda: viera a pravda tých, čo chcú budovať lepší svet bez sĺz, bez utrpenia a bez prelievania ľudskej krvi.“

 

 

Obsah:                                     

Obyvatelia dediny Ráztoky vnímajú vojnu ako niečo ďaleké, neskutočné, o čom rozprávali starí ľudia. Realitu si uvedomia až vtedy, keď sa z frontu vráti do dediny zmrzačený Ondrej Koreň je nemý, na tvári má veľkú jazvu a chýba mu jedna ruka). Postupne prichádzajú ďalšie správy o ranených, zväčšuje sa bieda a hlad, pribúdajú konfiškácie majetku, choroby. Evu Hlavajovú zneužije notár Okolický, keď chce vykúpiť svojho muža Adama. Nešťastná a dedinou odsudzovaná Eva spácha samovraždu – utopí sa v potoku. Impulzívna Ilčíčka ťažko znáša odvedenie svojho jediného syna Štefana na vojnu. Ten vo vojenskej prípravnej jednotke trpí a zo zúfalstva zabije bezohľadného tyrana – čatára Rónu. Je odsúdený na smrť zastrelením. Adam Hlavaj rieši svoj nesúhlas s vojnou dezerciou a stavia sa na čelo živelného odporu dediny spolu s Ilčíčkou. Symbolom nepriateľa sa pre nich stávajú páni – dedinský notár Okolický, vojaci, žandári a židovský krčmár Áron, ktorému podpália krčmu a rozkradnú jeho majetok. Dovtedy pasívni Ráztočania sa v závere menia na symbolický živelný živý bič.

 

 

Analýza románu:

Román Živý bič je vrcholné dielo Mila Urbana, román európskej úrovne (krátko po vydaní preložený do viacerých európskych jazykov).

Môžeme mu dať viaceré prívlastky:

 

1.  vojnový román

  • Obraz vojny ako bojiska dostal malý priestor. Autor poukazuje na to, ako vojna dolieha na obyčajného človeka, ktorý žije „Pánu Bohu za chrbtom“. Podáva nepriame svedectvo o neľudskosti vojny  - vojna zničila i životy za frontom, ďaleko od priamych bojov a zobrazuje dôsledky vojny:

  • majetkové (rekvirácia majetku, bohatnutie pánov na vojne – Áron, notár Okolický, ...)

  • fyzické (zmrzačený Ondrej Koreň a iní vojaci)

  • morálne (alkoholizmus nielen u mužov, ale aj u žien – Matajka, ktorá pije po smrti svojho dieťaťa, uvoľnená morálka žien – Krista, ktorá padá do náručia žandárov i vojakov, ktorým ide len o chvíľkové pobavenie, iné ženy, ktoré sa spustili s vojakmi a žandármi a čakajú ich deti, ...)

  • sociálne (bieda, hlad, ...)

  • psychické (samovražda Evy Hlavajovej, Štefan Ilčík zabíja čatára Rónu, Ráztočania podpália Áronovu krčmu, smrť Ilčíčky, smrť notára Okolického, ...)

 

2.  unanimistický román

Z lat. una anima = jedna duša. Hoci je román zaľudnený postavami, ťažko možno niektorú z nich označiť ako hlavnú. V mnohých situáciách dedina reaguje ako jeden človek, jeden celok – obyvatelia dediny sú kolektívnym hrdinom. Postavy konajú pudovo, pod tlakom silných citov (láska, hnev, nenávisť, strach, zlosť), čo možno označiť za jeden zo znakov expresionizmu. Autor využil moderné postupy (vnútorný monológ, stvárnenie postáv, spôsob kompozičnej výstavby, ...). Dej je často prerušovaný a doplňovaný lyrickými opismi prírody (metafora, prirovnanie) a tiež opismi prudkých duševných stavov postáv.

 

3.  sociálno-psychologický román

V románe dominuje sociálny motív a postavy sú verne psychologicky vykreslené.

 

Román Živý bič má dve časti: Stratené ruky a Adam Hlavaj. 

 

V románe nájdeme množstvo postáv – väčšinou sú to obete, no nájdu sa aj negatívne postavy:

notár Okolický

Pochádza zo zemianskeho rodu, je nečestný, vypočítavý, k obyčajným dedinčanom pristupuje z titulu moci. Mal moc vyprosiť od úradov, aby sa niektorý muž vrátil z vojny. Eve Hlavajovej sľúbil návrat muža Adama, no namiesto toho ju psychicky vydiera a zneužije. Keď Eva porodí dieťa, zaprisahá ju, aby nikomu nikdy neprezradila, kto je jeho otcom. Eva sľub dodrží, no tajomstvo vyzradí Jano Kúrňava. V závere sa notár snaží uniknúť rozvášnenému davu dedinčanov vo voze so slamou, ale objavia ho a ponoria do potoka na mieste, kde zahynula Eva Hlavajová. Nechajú mu podopretú hlavu, aby mohol dýchať, no on sa aj tak utopí.