Milan Rastislav Štefánik

Som Slovák telom i dušou - neznám lásky polovičatej.“

Významná osobnosť slovenských i svetových dejín.

Astronóm, politik, generál francúzskej armády, zakladateľ československého štátu, prvý československý minister vojny.

 

http://www.lamahe.sk/stefanik/

 

 

Vzdelanie:

1904 - obhájil dizertačnú prácu O novej hviezde v súhvezdí Cassiopea, zložil rigorózne skúšky a bol promovaný na doktora filozofie.
1900-1904 - študoval astronómiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.
1898 - študoval stavebné inžinierstvo v Prahe.
1898 - gymnázium v Szarvasi.
1893 - Šopron.
1890 - evanjelické lýceum v Bratislave.

 

 

Základné životopisné údaje:

Detstvo a štúdia:

 • Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny.

 • Jeho otec Pavol bol skalopevný národniar, a tak vychovával aj svoje deti.

 • Po štúdiách na evanjelickom lýceu v Bratislave (1890), študoval v Šoproni (1893) a gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v roku 1898 na gymnáziu v Szarvasi.

 

 

Pôsobenie v Prahe:

 • V roku 1898 odišiel M. R. Štefánik do Prahy, kde najprv študoval stavebné inžinierstvo na technike a v rokoch 1900 - 1904 astronómiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.

 • V roku 1904 obhájil dizertačnú prácu O novej hviezde v súhvezdí Cassiopea objavenej v roku 1572, zložil rigorózne skúšky a bol promovaný na doktora filozofie.

 • V Prahe nadviazal M. R. Štefánik kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, ktorá sa grupovala v spolku Detvan, ktorému istý čas aj predsedal.

 • V časopise Čas vychádzala Štefánikova rubrika, ktorá mala vzbudzovať záujem českej verejnosti o Slovensko.

 • M. R. Štefánik sa stretával s predstaviteľmi hlasistického hnutia, združenými okolo časopisu Hlas a obhajoval myšlienku česko-slovenskej jednoty.

 

 

Pôsobenie vo Francúzsku:

 • V novembri 1904 odišiel M. R. Štefánik do svojej druhej vlasti do Francúzska.

 • Tu v Paríži pod vedením profesora Julesa Janssena, zakladateľa, priekopníka astrofyziky a riaditeľa observatória v Meudene, sa mu otvorili široké možnosti vedeckého bádania.

 • Už v prvých rokoch publikoval 12 vedeckých prác.

 • Spolu sa zúčastnili výpravy na Mont Blanc, aby pozorovali Slnko a Mars.

 • V Paríži pracoval M. R. Štefánik v slávnom observatóriu Meudone.

 • Zúčastnil sa ďalších pozorovaní na Mont Blancu, výpravy do Španielska, zúčastnil sa na zjazde Medzinárodnej únie pre výskum Slnka v  Oxforde.

 • V máji 1907 udelila Francúzska astronomická spoločnosť Štefánikovi Janssenovu cenu za početné práce uskutočnené na montblanskom observatóriu.

 • M. R. Štefánik sa stal plateným spoluriaditeľom observatória na Mont Blancu, ale spoločnosť tohto observatória sa rozhodla v roku 1908 hvezdáreň zrušiť. Jeho cieľom v nasledujúcich rokoch sa stalo založenie samostatného observatória.

 • V roku 1910 ho vedecké ústavy Bureau des Longitudes a Bureau Central Météorologigne poverili pozorovaním Halleyovej kométy na Tahiti. Tu sa Štefánikovi podarilo položiť základy tahitskej hvezdárne a založiť meteorologickú stanicu.

 • Aj po návrate do Paríža venoval M. R. Štefánik množstvo energie na jej dobudovanie. Aj v ďalšom období veľa cestoval a získal značnú diplomatickú obratnosť i vplyvné známosti. Od roku 1912 pracoval vo francúzskej hvezdárni.

 • V tom istom roku získal aj francúzske občianstvo.

 • Za vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti, Jassenovu a  Wildeho cenu Francúzskej akadémie vied. Za vedecké a diplomatické úspechy bol francúzskou vládou vyznamenaný Radom rytiera Čestnej légie (1914).

 • Bol členom Belgickej astronomickej spoločnosti, uznávaný vo vedeckých kruhoch, pozývali ho aj na univerzitu v Oxforde.

 • Keď však v roku 1912 žiadal v Prahe o mimoriadnu profesúru, jeho žiadosti nevyhoveli.

 

 

1. svetová vojna:

 • Prvá svetová vojna zastihla M. R. Štefánika v Maroku, kde chcel zriadiť observatórium.

 • Po návrate do Francúzska absolvoval výcvik v leteckej škole v Chartres a výcvik v stíhacej divízii v hodnosti poručíka.

 • V máji 1915 bol odvelený na front. Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou.

 • V septembri 1915 bol odvelený na srbský front. Napriek svojmu svetobežníctvu sa M. R. Štefánik neprestal považovať za Slováka a napriek francúzskemu občianstvu zostal srdcom Slovákom.

 • Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj T. G. Masaryka a Eduarda Beneša, s ktorými potom vo februári roku 1916 v Paríži založil Národnú radu československú, vrcholný orgán česko - slovenského zahraničného odboja. Predsedom sa stal T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. Štefánik a  tajomníkom E. Beneš.

 • V pláne Národnej rady československej bolo vytvoriť československú armádu zo zajatých rakúsko - uhorských vojakov českej a slovenskej národnosti, sústredených v Rusku a v značnom počte v Taliansku. Diplomatické vyjednávania v Rusku, v Taliansku, získavanie dobrovoľníkov v USA, to všetko pripadlo na M. R. Štefánika.

 • V USA u prezidenta W. Wilsona dosiahol s podporou francúzskej diplomacie súhlas s  náborom a v krátkom čase získal 3000 dobrovoľníkov (1917).

 • Rokovania s  talianskou stranou o organizácií čs. armády sa začali vo februári 1918 a diplomatický úspech bol korunovaný podpísaním

 • Zmluvy v apríli 1918 o konštituovaní právne a politicky samostatnej čs. armády v Taliansku. Vďaka úspešným diplomatickým krokom československú armádu (mala už 100 000 vojakov) uznali a M. R. Štefánik si vyslúžil hodnosť generála.

 • V auguste 1918 sa vydal na náročnú cestu k légiám na Sibíri.

 • V Rusku prijali M. R. Štefánika s veľkou vážnosťou. Svedčí o tom i vysoké vyznamenanie Rad Sv. Vladimíra, ktoré mu udelilo najvyššie ruské velenie.

 • V roku 1919 M. R. Štefánik dojednal ich stiahnutie a postupný odsun z Ruska.

 

 

Posledný let:

 • Koncom apríla 1919 navštívil M. R. Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich zajatcov domov.

 • V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galarate rozlúčil M. R. Štefánik s najvyššími predstaviteľmi Talianska.

 • Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už neobjal živý.

 • Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde, sa jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo priamo na zem.

 • M. R. Štefánik spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom zahynul.

 • Tragická smrť a  pohreb M. R. Štefánika 11. mája 1919 na Brezovej a Košariskách sa stali celonárodnou udalosťou.

 

 

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle:

 • Základný kameň stavby položil minister zahraničia ČSR Eduard Beneš 4. mája 1924. Mohyla na Bradle.

 • Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle, ktorá tvorí jeden z vrcholov mnohostrannej architektonickej tvorby Dušana Jurkoviča, je najvýznamnejšou pamiatkou mesta Brezová pod Bradlom.

 • Skladá sa z 2  obdĺžnikových terás (spodná má rozmery 93 x 62 m) a tumby, na ktorej sú umiestnené pamätné dosky s nápismi.

 • Z každého rohu mohyly sa týčia 12 m vysoké obelisky.

 • Stavba mohyly trvala od roku 1927 do roku 1928, spolu 280 pracovných dní a bol na nej použitý travertín zo Spišských Vlachov.

 • Mohyla M. R. Štefánika bola slávnostne odovzdaná 23. septembra 1928.

 • Stala sa miestom pravidelných pietnych spomienok pri príležitosti výročí úmrtia M. R. Štefánika, osláv vzniku ČSR, ale aj pamätným miestom, na ktoré prichádzajú ľudia uctiť si pamiatku, vzdať úctu a vďaku za vykonanú prácu tejto významnej osobnosti našich i európskych dejín.

 • Od roku 1928 nesie mesto názov Brezová pod Bradlom.

 • V rokoch 1988 – 1996 bola realizovaná jej komplexná rekonštrukcia.Zopakujte si:
1. Uveďte dôležité životopisné údaje o M. R. Štefánikovi.
2. Popíšte pôsobenie M. R. Štefánika v oblasti astronómie.
3. Akú úlohu zohral M. R. Štefánik pri vzniku 1. ČSR?

Použitá literatúra:
JURÍČEK, J.: Milan Rastislav Štefánik . 1. vyd. Q 111, Bratislava 2006, 167 strán
KAUTSKÝ, E. K.: Kauza Štefánik,1. vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2007, 306 strán
Kováč, D. a Kamenec, I. a Kratochvíl, V.: Slovensko v novom storočí, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997
http://www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=mgmrs
http://www.lamahe.sk/stefanik/

Zdroje obrazkov:
http://www.lamahe.sk/stefanik/
http://www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=mgmrs