Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Vznik miest

 

Najstaršie mestá vznikali:

 • v oblastiach s hustým osídlením a dobrou dopravnou dostupnosťou – v dolinách veľkých riek, popri ktorých viedli významné cesty – napríklad Londýn, Praha, Viedeň, Bratislava,

 • na križovatkách ciest – napríklad Trnava,

 • na vyvýšeninách s dobrou obrannou polohou – napríklad husitské mesto Tábor, Toledo v Španielsku,

 • v podhradiach stredovekých hradov – napríklad Brno, Nitra, Trenčín,

 • pri náleziskách rúd a uhlia – napríklad Banská Štiavnica, Kremnica, Jihlava a Ostrava v Čechách,

 • na morských pobrežiach – prístavy,

 • pri ústiach splavných riek – napríklad Hamburg pri ústí rieky Labe, Gdansk pri ústí rieky Visly, Alexandria pri ústí rieky Níl,

 • pri horských priesmykoch,

 • na rozhraní pohorí a nížin,

 • pri prieplavoch.

 

Funkcie mesta

 

Mestá podľa toho, koľko funkcií plnia, delíme na:

 • polyfunkčné mestá,

 • monofunkčné mestá.

 

Polyfunkčné mestá

 

Mestá, ktoré plnia viacero funkcií, nazývame polyfunkčné mestá. Medzi funkcie, ktoré mesto plní patrí napríklad priemyselná, obytná, kultúrna, administratívna, vzdelávacia, atď. Sem patrí väčšina veľkých miest.

 

Monofunkčné mestá

 

Mestá, v ktorých spomedzi všetkých funkcií výrazne prevláda len jedna funkcia, nazývame monofunkčné mestá. Prevládajúca funkcia je funkcia mesta, v ktorej je zamestnaný najvyšší počet obyvateľov. Sem patria zvyčajne menšie mestá.

 

Medzi monofunkčné mestá patria napríklad:

 • priemyselné mestá – Dubnica nad Váhom, Svit,

 • banské mestá – Banská Štiavnica,

 • mestá s obytnou funkciou – Svätý Jur, Nová Dubnica,

 • dopravné mestá – Čierna nad Tisou,

 • univerzitné mestá – Oxford, Cambridge,

 • kúpeľné mestá – Dudince, Turčianske Teplice,

 • rekreačné mestá – Monte Carlo, Vysoké Tatry,

 • pútnické mestá – Jeruzalem, Mekka, Lurdy.

 

Mestá podľa veľkosti

 

Mestá podľa veľkosti delíme na:

 • veľkomestá – mestá, ktoré majú viac ako 100 000 obyvateľov,

 • metropoly– veľkomestá, ktoré majú svoj spádový región, mestá, ktoré majú v rozvinutých krajinách viac ako 500 000 obyvateľov, na Slovensku sú to aj menšie mestá, napríklad Košice,

 • aglomerácie – zoskupenie menších sídel okolo veľkomesta, napríklad Bratislava,

 • konurbácie – prepojenie niekoľkých miest alebo aglomerácií aj so sídlami, ktoré sú medzi nimi, napríklad Porúrie v Nemecku,

 • megalopoly – väčšie zoskupenie veľkomiest, miest a mestečiek, konurbácií a aglomerácií, napríklad Tokio – Nagoja – Osaka, Východoatlantický megalopolis - Boston – New York – Philadelphia – Baltimore – Washington – Norfolk.

 

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buildings_in_Ko%C5%A1ice

 

Košice – metropola východného Slovenska

 

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:City_rings_in_Bratislava


Bratislava – s okolitými sídlami patrí medzi aglomerácie

 

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Tokio

 

Tokio – jedna z najväčších aglomerácií na svete

 

Problémy veľkomiest

 

Medzi problémy, s ktorými musia veľkomestá zápasiť, patrí:

 • pretváranie pôvodnej prírodnej krajiny na krajinu s malými plochami zelene,

 • znečistenie vzduchu továrňami, výfukmi automobilov, vykurovacími zariadeniami,

 • ohrozenie zdravia obyvateľom smogom,

 • dopravné zápchy,

 • nedostatok parkovacích plôch,

 • nadmerný hluk,

 • znečistenie povrchových a podzemných vôd,

 • problémy s odstraňovaním tuhých odpadov,

 • množenie potkanov a ďalších hlodavcov,

 • vysoká zločinnosť,

 • rozširovanie slumov - chudobných štvrtí so zlými hygienickými podmienkami, ktoré sa rozširujú na okrajoch latinskoamerických a afrických miest.

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_congestion


Dopravná zápcha v Sao Paolo

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Smog

 

Smog v Mexico City

 

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/Slum

 

Slumové obydlia v Jakarte

 

Použitá literatúra:

 • Tolmáči, L. a kol.: Zemepis 9, Svet na prelome tisícročí. Poľana, spol. s r.o. Bratislava, 1999. s. 20 – 25.

 

Obrazová literatúra:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buildings_in_Ko%C5%A1ice

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:City_rings_in_Bratislava

http://commons.wikimedia.org/wiki/Tokio

http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_congestion

http://en.wikipedia.org/wiki/Smog

http://commons.wikimedia.org/wiki/Slum