Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

IUCN

 

(Medzinárodná organizácia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) – bola založená v Paríži v roku 1948. Je združením viac ako 500 členov z 111 štátov sveta. Sídlo má v Ženeve, Švajčiarsko.

IUCN spája štáty, vládne inštitúcie, jednotlivcov, výskumné pracoviská, univerzity a mimovládne organizácie. Cieľom je ochrana biodiverzity a taktiež zabezpečenie správneho využívania prírodných zdrojov. Z iniciatívy IUCN vznikol v roku 1961 Svetový fond pre ochranu prírody WWF. WWF má organizácie v 25 štátoch na 5 kontinentoch. Prispieva finančnými prostriedkami na projekty v 120 krajinách sveta.

Členstvo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR) v IUCN zabezpečuje:

 

 • účasť pri organizovaní konkrétnych programov a projektov priamo organizovaných alebo zastrešovaných týmito organizáciami

 • finančnú podporu pre realizáciu spoločných projektov a aktivít

 • pravidelnú informovanosť o pripravovaných a realizovaných aktivitách

 • členstvo a spoluprácu v jednotlivých špecializovaných komisiách

 • priamu účasť v orgánoch, medzinárodné kontakty a „zviditeľnenie“ slovenskej ochrany prírody

 

 

UNEP

 

Environmentálny program OSN – je špeciálna organizácia OSN vytvorená v roku 1972. Bola vytvorená ako prostriedok globálneho ochraňovania prírody a  životného prostredia.

Koordinuje aktivity UNESCO, WHO, a iné, ktoré sú zamerané na kvalitu životného prostredia.

Priority UNEP:

 

 • ochrana pôdy

 • ochrana klímy

 • ochrana oceánov a morí

 • zachovanie biodiverzity

 • zastavenie odlesňovania

 • zabezpečenie dostatku pitnej vody

 

V rámci UNEP boli vypracované rôzne dohovory, ako napríklad:

 

 • Dohovor o kontrole pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní

 • Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach

 • Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES

 • Dohovor o dezertifikácii

 • Dohovor o biologickej diverzite

 • Rámcový dohovor o zmene klímy

 

 

Greenpeace

 

Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia a je aktívna vo viac ako 40-tich krajinách sveta. Organizácia sa zameriava na problémy globálneho charakteru, ktoré ohrozujú životné problémy ako aj ľudské zdravie.

Greenpeace je činná v boji proti devastovaniu a ničeniu životného prostredia od roku 1971 a je aktívna v nasledovných oblastiach:

 

1. Odstránenie nebezpečných chemikálií

Znečisťovanie životného prostredia chemikáliami predstavuje celosvetovú hrozbu pre zdravie človeka a celkovo pre životné prostredie.

 

2. Ochrana pred geneticky modifikovanými organizmami

 

 1. Bezpečná energia

Energetika je základom celého hospodárstva – palivá a energiu spotrebovávame napríklad pri výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle. Spôsob, akým sa energia získava, sa zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Greenpeace presadzuje takú podobu energetiky, ktorá by viedla k výraznému zníženiu spotreby zdrojov, obmedzila dovozy energií zo zahraničia a súčasne neohrozovala našu planétu klimatickými zmenami a jadrovým odpadom. Cieľom organizácie je postupne nahradiť neobnoviteľné zdroje (fosílne a jadrové zdroje) obnoviteľnými zdrojmi (slnko, voda, vzduch) a výrazne znížiť energetickú náročnosť.

 1. Ochrana prirodzených lesov

 2. Ochrana veľrýb, morí a oceánov

Životné prostredie morí a oceánov je domovom mnohých druhov veľrýb. Nachádza v neustálom ohrození v dôsledku ľudskej činnosti, zmenou klímy, ubúdaním ozónu, toxickým znečistením a stále intenzívnejším rybolovom.

 

 

Zdroj : http://www.mnh.si.edu/exhibits/ocean%20views/gallery/BanfiFranco_SpermWhale_lg.jpg

Vorvaň tuponosý (Physeter macrocephalus)


4. Celosvetové odzbrojenie

Aktuálnym problémom sú jadrové zbrane. Disponujú nimi napríklad krajiny ako USA, Rusko, Veľká Británia, Francúzsko, Izrael, Čína.

 

 

Zopakujte si!!!

 1. Vymenujte oblasti, v ktorých je aktívna organizácia Greenpeace.

 2. Vymenujte obnoviteľné zdroje energie.

 3. Vymenujte neobnoviteľné zdroje energie.


 

Použitá literatúra:

http://www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost&sci=6x1

http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_%C3%BAnia_na_ochranu_pr%C3%ADrody_a_pr%C3%ADrodn%C3%BDch_zdrojov

Geografia pre 4. Ročník gymnázií

http://www.greenpeace.org/slovakia/o-greenpeace

http://www.mnh.si.edu/exhibits/ocean%20views/gallery/BanfiFranco_SpermWhale_lg.jpg

http://sk.wikipedia.org/wiki/UNEP