Medzinárodná ekonomická integrácie je procesom zbližovania národných ekonomík a prehlbovania závislosti. Ide o vzájomné spájanie a združovanie národných hospodárstiev štátov alebo ich hospodárskych subjektov do určitých zoskupení. Tak vznikajú rôzne medzinárodné zoskupenia, ktorých cieľom je dosahovať vyššiu efektívnosť. Medzinárodná ekonomická integrácia prebieha na mikroekonomickej úrovni i makroekonomickej úrovni. 

Medzinárodná makroekonomická integrácia sa realizuje na základe uzavretých medzinárodných dohôd. Tie určujú spoločné podmienky činnosti hospodárskych subjektov pôsobiacich na území vytvoreného integračného zoskupenia.

 

Makroekonomická integrácia má tieto základné formy:

·   pásmo voľného obchodu /zrušenie ciel a kvalitatívnych obmedzení v obchode/

·   colná únia /jednotná tarifa na dovoz tovarov z určitých krajín/

·   spoločný trh /voľný pohyb pracovných síl a kapitálu medzi jeho členmi/,

·   hospodárska únia /spoločná koordinácia hospodárskej politiky/

·   menová únia /vymeniteľnosť mien podľa fixných kurzov, spoločná mena/

·   úplná ekonomická únia /spoločná fiškálna, sociálna a anticyklická politika/

 

V rámci medzinárodnej spolupráce vznikli medzi krajinami rôzne ekonomické zoskupenia:

·   OPEC – Organizácia štátov vyvážajúcich ropu. Organizácia chráni záujmy, určuje objem ťažby, ceny ropy.

·   OSN – Organizácia spojených národov – Hospodárska a sociálna rada OSN zabezpečuje podporu medzinárodnej ekonomickej spolupráce.

·   EZVO – Európske združenie voľného obchodu /EFTA – Europen Free Trade Association, 1969/ - Krajiny spolupracujú najmä v oblasti výskumu životného prostredia, dopravy, energetiky, poľnohospodárstva či ochrany spotrebiteľa.