Spotrebu elektrickej energie možno merať nepriamo - súčasným meraním výkonu a času - a následným výpočtom. K meraniu spotreby elektrickej energie sa však bežne používa elektromer, ktorý hneď od svojho uvedenia do prevádzky pripočíta na svojom počítadle zmeranú elektrickú energiu / prácu /.

K meraniu spotrebovanej elektrickej energie sa používajú elektromery./ Každý odberateľ EE ho má pred vstupom do svojho bytu alebo domu, elektromer je zablombovaný, aby sa zamedzil čierny odber. /

 

Elektromer má podobne ako wattmeter prúdovú a napäťovú vetvu, obsahujúcu napäťovú a prúdovú cievku. Napäťová a prúdová cievka udržuje v rotačnom pohybe hliníkový kotúč pomocou vírivých prúdov, ktoré sa v ňom indukujú. Kotúč je pribrzďovaný pernamentným magnetom a poháňa počítadlo, ktoré ukazuje spotrebu el. energie /EE/ priamo v kWh. Prúdová a napäťová cievka prístroja má jednu svorku prístroja spoločnú, takže elektromer pripojený na sieť má len 3 svorky /obr.1/ trojfázový elektromer má  7 – svoriek – 6 fázových a 1 pre neutrálny /stredný / vodič N.

Elektromer má napäťovú a prúdovú vetvu a pripája sa k meranému obvodu  podobne ako wattmeter.

 Meranie výkonu elektromerom. Odoberaný výkon je možné vypočítať ako podiel odoberanej energie a času

P = W / t . Odoberaný výkon však možno určiť rýchlejšie využitím tzv. konštanty elektromera, ktorá udáva, koľko otáčok hliníkového kotúča zodpovedá 1 kWh .

Otáčanie kotúča je možné sledovať vďaka farebnej značky na jeho obvode. Odmeraním času niekoľkých otáčok je možné vypočítať počet otáčok za hodinu – n a po delení konštantou elektromeru - k dostaneme príkon spotrebiča Ps. Konštanta prístroja je udávaná na jeho štítku /obr. 2/. Konštanta býva pre jednofázové bytové elektromery k = 375 a pre trojfázové elektromery k = 75 r / kWh / 75 otáčok /rotácií/ na 1 kWh /

 

 

 

 

obr. 2 Údaje na štítku elektromera

           /príklad jednofázového prístroja/