¡

Teleso koná mechanickú prácu vtedy, keď naň pôsobíme určitou silou a premiestňujeme ho po určitej dráhe. Mechanická práca sa označuje–W

W=F.s  => W=m.g.s    dráha

 sa rovná sile (F)    

[W]=J     jaul

 mechanická práca

[s]=m   meter      [F]=N    Newton    

Ak zdvíhame teleso pomocou pevnej kladky po určitej dráhe, vykonávame rovnako veľkú prácu, akú by sme vykonali pri jeho zdvihnutí do rovnakej výšky bez pomoci kladky.

Príklad č.1:Skriňu, ktorá má hmotnosť 11000 g zdvíhame rovnomerným pohybom v zvislom

smere v gravitačnom poli Zeme do výšky  1500 cm. Akú prácu vykonáme?

    m=11000g =11kg

      s=1500cm =1,5m

      g=10N/kg

      W=?____________

      W=F.s

      W=m.g.s

      W=11.10.1,5

      W=165 J

Príklad č.2:Žeriav zdvihol teleso nahor po dráhe 5cm. Motor žeriavu vykonal prácu 28kJ.Aká je hmotnosť zdvihnutého telesa?

    s=5cm=0,05m

    W=28kJ=28 000J

    m=?___________

    W=F.s

    W=m.g.s

    28 000=m.10.0,05

    28 000=m.0,5

    m=28 000

           0,5

    m=56 000g=56kg

Pár premien na záver J :

   17,5kJ=17 500J

   11MJ=11 000 000J

   12mg=0,012g

   0,008kg=8 000mg

   2 000g=2kg

   2,8mm=0,28cm

   8,5dm=850mm

   46,873kg=46 873g