Vypracovala: B. Horváthová

 


V bežnom živote sa prácou rozumie takmer každá ľudská činnosť, pri ktorej musíme vynaložiť námahu. Vymedzenie vo fyzike:

 

Práca sa koná vtedy, ak na teleso pôsobíme silou, aby sa premiestnilo po určitej dráhe.

 

 

Práca je fyzikálna veličina, ktorú môžeme vyjadriť ako súčin sily pôsobiacej na teleso v smere pohybu a dráhy, po ktorej sa teleso premiestni. Prácu označujeme W z anglického – work.

 

 

W = F . s

 

Jednotkou práce v sústave SI je joule (J): [W] = [F] . [s] =N . m = J

 

Prácu 1J vykonáme , ak teleso posunieme na dráhe 1 m pôsobením sily 1 N.

 

Vykonanú prácu môžeme znázorniť pomocou pracovného diagramu. Práca je daná obsahom vyšrafovaného obdĺžnika.

 

 


 

Smer sily pôsobiacej na teleso nemusí byť súhlasný so smerom posunutia.

Napríklad ťaháme vozík po priamej ceste , pôsobíme naň stálou silou F, ktorá zviera so smerom posunutia stály uhol .Silu F si môžeme predstaviť ako výslednicu síl F1 a F2. Prácu koná len sila F1, ktorá leží v smere posunutia. Druhá zložka nemá na vozík pohybový účinok.

 

 

 

Pre veľkosť sily F1 platí: F1 = F. cos β, po dosadení pre prácu dostávame: W = m. g. h

W = 50 . 10 . 5 J = 2500J

Tiažová sila vykoná prácu 2500J.

 


Úlohy:

 

1. Stála sila s veľkosťou 100N pôsobí na teleso tak, že so smerom posunutia zviera uhol a) 30°, b) 60°.Určte vykonanú prácu pre dráhu 6m.

( 520J, 300J)

 

2. Keď ťaháme vozík, prekonávame odporovú silu veľkosti 100 N, namierenú proti smeru posunutia. Človek ťahá vozík rovnomerným pohybom po dráhe 12m pôsobí naň ťahovou silou a) rovnobežnou so smerom posunutia, b ) zvierajúcou so smerom posunutia uhol 60°.

Akou veľkou silou pôsobí na vozík a akú prácu v jednotlivých prípadoch vykoná? [100N, 200N,1200J]

 

 

Použitá literatúra:

Vachek, Bednařík- fyzika pre 1.ročník gymnázií

Koubek , Šabo- fyzika pre 1.ročník gymnázií