Vypracovala : B. Horváthová                             


V bežnom živote sa prácou rozumie takmer každá ľudská činnosť , pri ktorej musíme vynaložiť námahu. Vymedzenie vo fyzike :

Práca sa koná vtedy , ak na teleso pôsobíme silou, aby sa premiestnilo po určitej dráhe.

Práca je fyzikálna veličina , ktorú môžeme vyjadriť ako súčin sily pôsobiacej na teleso v smere pohybu a dráhy, po ktorej sa teleso premiestni. Prácu označujeme W z anglického – work.

W = F . s

Jednotkou práce v sústave SI je joule (J): [W] = [F] . [s] =N . m = J

Prácu 1J vykonáme , ak teleso posunieme na dráhe 1 m pôsobením sily 1 N.

Vykonanú prácu môžeme znázorniť pomocou pracovného diagramu. Práca je daná obsahom vyšrafovaného obdĺžnika.


Smer sily pôsobiacej na teleso nemusí byť súhlasný so smerom posunutia.

Napríklad ťaháme vozík po priamej ceste , pôsobíme naň stálou silou F ,