Termín marketing je odvodený z anglického slova market trh, koncovkaing vyjadruje priebeh činnosti, dej.

Názov sa nedá do slovenčiny presne preložiť, no v odbornej literatúre sa stretávame s mnohými definíciami:

 

Marketing je globálna podnikateľská stratégia podniku, ktorá vychádza z požiadaviek trhu a orientuje sa na trh. Predstavuje snahu podnikateľov vyriešiť vo svoj prospech problém realizácie s cieľom dosiahnuť zisk.


Marketing je podnikateľský spôsob myslenia, pri ktorom sú všetky rozhodnutia a činnosti zamerané na trh a na zákazníkov.


Marketingom rozumieme činnosti, ktorých výsledkom je spokojný zákazník a úspešná firma.


Definície vysvetľujú marketing ako vednú disciplínu, ale tiež ako filozofiu podnikania, podnikovú funkciu /útvar, oddelenie podniku/, koncepciu riadenia, metódu riadenia podniku, životný štýl a podobne.


Cieľom a úlohou marketingu je najmä uspokojenie potrieb zákazníkov a dosiahnutie výhody nad konkurenciou.


Marketing má štyri fázy, ktoré spolu tvoria tzv. marketingový algoritmus.


Zdroj:Obr.zdroj: D. Orbanová, Ľ. Velichová: Podniková ekonomika pre 3.roč. študij. odboru OA

 


Zdroj:Obr. zdroj: D. Orbanová, Ľ. Velichová: Podniková ekonomika pre 3.roč. študij. odboru OAKoncepčná fáza – podnik v tejto fáze formuluje svoju marketingovú filozofiu, vyjadruje svoj zámer čo chce dosiahnuť a určuje zásady svojho správania sa na trhu.


Analytická fáza – podnik v tejto fáze analyzuje nápady, ktoré chce realizovať na trhu. Pozornosť pri tom venuje:

  • veľkosti trhu – celkový objem dopytu a jeho predpokladaný vývoj,

  • segmentáciu trhu – zloženie trhu a zloženie spotrebiteľov podľa rôznych hľadísk a to napríklad demografického hľadiska /počet spotrebiteľov, ich vek, vzdelanie.../, geografického hľadiska /miesto kde sa spotrebitelia nachádzajú/,

  • výkonnosť trhu – schopnosť trhu ovplyvňovať cenu a kvalitu,

  • dynamiku trhu – napätie medzi ponukou a dopytom,

  • slabé a silné stránky trhu – slabé a silné stránky vlastného podniku a konkurenčných podnikov


Realizačná fáza – jej priebeh sa riadi marketingovou stratégiou, ktorá určuje ciele, nástroje a spôsoby ich použitia pri uvádzaní produktu na trh. Tieto nástroje možno rozdeliť na nástroje, ktoré sa využívajú na tvorbu produktu /sortiment, dizajn, obal.../ a nástroje, ktoré podporujú uvedenie produktu na trh /cena, reklama, distribúcia, technika predaja.../


Fáza spätnej väzby – fáza poskytuje informácie o tom, ako úspešne boli nástroje použité.Zopakujte si:
1. Charakterizujte pojem marketing

2. Vysvetlite pojem marketingový algoritmus.

3. Popíšte jednotlivé fázy marketingu.

Použitá literatúra:
Jakubeková, M., Kúrňavová, S., Hartmannová, E.,: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, prvé vydanie, 2004, ISBN 80-10-00363-8

Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru Obchodná akadémia, SPN, prvé vydanie, 2009, ISBN 978-80-10-01633-4