Mária Terézia

 

- Obdobie pokoja za Karola VI narúšali vojny o rakúske dedičstvo. Súviseli najmä s nástupom Márie Terézia na trón.

- Preto Karol VI roku 1713 zaviedol tzv. Pragmatickú sankciu. Toto zabezpečovalo možnosť, resp. právo ženy – Márie Terézie – panovať.

- Toto všetci európski panovníci neprijali. Následkom boli vojny o rozdelenie krajiny.

- Mária Terézia hľadala pomoc uhorských stavov, za čo žiadali určité ústupky.

- Mária Terézia obhájila korunu. Vo vojne s Pruskom ale stratila hospodársky veľmi rozvinuté Sliezsko.

- Tento fakt, ako i stav monarchie prinútili cisárovnú robiť rozsiahle opatrenia, no najmä reformy.

- Spôsob vlády Márie Terézie nazývame osvietenský absolutizmus.

- Politickým centrom za jej panovania bola Viedeň.

- Zaviedla povinnú vojenskú službu. Viedlo to k modernizácií armády.

- Ďalšou reformou bol urbariálny patent. Ten upravoval povinnosti poddaných voči šľachte. Tiež aj výšku daní a povinností poddaných v závislosti od veľkosti obrábanej pôdy.

- Spomínaná strata Sliezska viedla k rozvoju manufaktúr. Tie vznikali aj na území dnešného Slovenska.

- Zaviedla tiež jednotnú školskú sústavu a povinnú školskú dochádzku.

- Univerzity v Trnave a Košiciach boli zrušené a premiestnené do Budína.