Pasivita sa prejavuje vo vyhováraní alebo prijímaní toho, čo nám iní navrhujú napriek tomu, že je to pre nás nevýhodné. Pasívne správanie je charakterizované bojazlivosťou, ústupčivosťou, vzdáva sa toho, o čo mu ide, čo chce, človek je bezmocný úzkostlivý, depresívny. Bojí sa ukázať hnev, vyhýba sa konfliktom, vyhovuje mu osamelosť, má problémy vyjadriť svoje myšlienky.

 

Asertívne vystupovanieje pokojné, človek pôsobí uvoľneným dojmom, je bez akejkoľvek tenzie, vytvára okolo seba pohodu. Dobre sa orientuje v sociálnej situácii a z jeho vystupovania cítiť istotu. Zo svojho neúspechu neobviňuje druhých ľudí. Rešpektuje morálne zásady správania.


Manipulatívne metódy sú založené vždy na eticky neprípustných formách správania sa.

 

  • využívanie ľudí ako nástrojov bez vlastnej vôle

  • nerešpektovanie a obchádzanie slobodnej vôle iných

  • podporovanie agresivity

  • využívanie dôverčivosti

  • radosť z utrpenia iných

  • zákerné konanie

  • klamstvo

  • prijatie možnej trestnosti jednania

  • zneužitie dôvery

  • predstieranie náklonnosti

 

 

Dôsledky psychickej manipulácie pre obeť:


Manipulácia je veľmi silný stresujúci faktor, obzvlášť, ak ide o dlhodobý pobyt v blízkosti manipulátora. Stresová odpoveď je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.

 

 

NA ČO MÁME PRÁVO

 

Asertívne správanie požaduje, aby sa človek naučil rozhodovať sám za seba, avšak za svoje činy by si mal byť plne zodpovedný. Pokiaľ to človek sám nedovolí, nikto by nemal manipulovať s ním, jeho pocitmi, názormi.

1. Poznáš vo svojom blízkom okolí niekoho, kto ti vnucuje vlastné názory a správa sa voči druhým agresívne?

2. Má niekto z tvojich priateľov črty niektorej z „ôsmych osobností uvedených v texte?

 

 

 Zopakujte si:
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Portál, Praha 2000
Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat, Portál, 1999
George H. Green a kol.: Přestaňte být manipulováni, Pragma, 2000
Ján Praško: Asertivita v partnerství
Zdena Kašparová, Tomáš Houška, Mária Uhereková, Ako poznám sám seba? CKH,s.r.o. Vydavateľstvo Poľana, Bratislava 1999