Magnetické pole pôsobí aj na vodiče, ktorými prechádza elektrický prúd magnetickou silou Fm .

 

 

Ak je pole homogénne a vodič doň zasahuje dĺžkou l, potom veľkosť celkovej magnetickej sily Fm ktorou magnetické pole pôsobí na vodič, môžeme vyjadriť vzťahom

 

                                           Fm = B I l´ sin

 

Dĺžku l = l´ sin   nazývame aktívna dĺžka vodiča (je to priemet vodiča do smeru kolmého na indukčné čiary).

- je uhol medzi vodičom a indukčnými čiarami homogénneho magnetického poľa.

Veličina B, nazvaná magnetická indukcia , slúži na kvantitatívny opis magnetického poľa v každom jeho bode. Jej veľkosť závisí iba od magnetického poľa.

Pre priamy vodič, ktorý je kolmý na indukčné čiary platí vzťah

                                

                                   Fm= B I l

 

Potom veľkosť B magnetickej indukcie homogénneho magnetického poľa definujeme vzťahom

                             B =

 

Jednotkou magnetickej indukcie je tesla (značka T).

   

 

                                                    

 

 

Jednotka magnetickej indukcie bola pomenovaná na počesť NIKOLA TESLU, juhoslovanského elektrotechnika , ktorý žil

I

B

v Amerike.

 

Magnetická indukcia je vektorová veličina.

Smer vektora B  v istom bode magnetického

poľa je zhodný so smerom súhlasne

orientovanej dotyčnice k indukčnej čiare

 v tomto bode. 

Keď sú indukčné čiary kolmé na nákresňu,

Označujeme ich orientáciu symbolickými značkami :

-         orientácia pred nákresňu;

-        

 

-         orientácia za nákresňu.

    

 

Sila Fm, ktorá pôsobí na priamy vodič s prúdom v homogénnom magnetickom poli s magnetickou indukciou B, je kolmá na vodič

aj na B. Smer pôsobiacej sily v magnetickom poli môžeme určiť

pomocou Flemingovho pravidla ľavej ruky : Keď položíme otvorenú

ľavú ruku na priamy vodič tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane, natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič s prúdom.  

  

 Úlohy:  

1.Odvoďte jednotku magnetickej indukcie v základných jednotkách!

2.Aký uhol zvierať vodič indukčnými čiarami , aby pôsobila maximálna magnetická sila?

3.Aký smer má vektor magnetickej indukcie v danom bode poľa?

 

 

Vypracovala : Božena Horváthová