Vypracovala: Mgr. Kristínová

 

 

Vnútorné geologické procesy

 

Vo vnútri Zeme pôsobia rôzne sily, ktoré vyvolávajú vnútorné geologické procesy. Najčastejšie sa prejavujú na miestach, kde sa stretávajú litosférické platne.


Medzi vnútorné geologické procesy zaraďujeme:

 

  • magmatickú činnosť,

  • horotvornú činnosť,

  • zemetrasenia,

  • premenu hornín.


 

Magmatická činnosť

 

Magmatická činnosť (magmatizmus) predstavuje procesy pod zemským povrchom a na zemskom povrchu, ktoré súvisia s magmoužeravou taveninou. Patria sem procesy vzniku magmy, jej pohybu, postupu do vyšších častí Zeme a na zemský povrch.


 

Čo je magma?

 

Magma je žeravá tavenina, ktorá sa tvorí v zemskom plášti alebo zemskej kôre tavením hornín v dôsledku vysokej teploty a tlaku. Má teplotu okolo 1000°C. Obsahuje rôzne látky – kyslík, kremík, hliník, železo, vodné pary, plyny, atď. Roztavená magma je redšia ako okolité horniny, preto stúpa k zemskému povrchu a hromadí sa v miestach, ktoré nazývame magmatické ohniská – krby.


 

Čo je láva?

 

Láva je magma, ktorá sa dostala na zemský povrch vyvrhnutím z krátera sopky pri výbuchu – erupcii.


 

Aký je rozdiel medzi magmou a lávou?

 

Magma je žeravá tavenina, ktorá sa nachádza pod povrchom Zeme.

Láva je žeravá tavenina - magma, ktorá sa dostala na povrch Zeme.Magmatickou činnosťou vznikajú:

 

  1. hlbinné vyvreté horniny,

  2. výlevné vyvreté horniny,

  3. sopečné vyvrhliny,

  4. žilné horniny.

 

 

1. Hlbinné vyvreté horniny

 

Hlbinné vyvreté horniny vznikajú pomalým tuhnutím a kryštalizovaním magmy vo väčších hĺbkach Zeme. Medzi hlbinné vyvreté horniny patrí napríklad žula.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Granite_82mw0001.jpg/800px-Granite_82mw0001.jpg

Žula - granit
2. Výlevné vyvreté horniny

 

Výlevné vyvreté horniny vznikajú stuhnutím a rýchlejším kryštalizovaním lávy na zemskom povrchu. Medzi výlevné vyvreté horniny patrí napríklad čadič.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/BasaltUSGOV.jpg

Čadič 

3. Sopečné vyvrhliny

 

Sopečné vyvrhliny sú rôzne veľké kúsky lávy, ktoré sa pri výbuchu sopky (erupcii) dostanú do vzduchu. Medzi sopečné vyvrhliny patrí napríklad sopečný prach, popol a sopečné bomby. Tieto sa postupne usadia a spevnia a vzniká napríklad tuf.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Tuffiet_in_de_Eifel.jpg/800px-Tuffiet_in_de_Eifel.jpg

Tuf – usadené a spevnené sopečné vyvrhliny
4. Žilné horniny

 

Žilné horniny sú horniny, ktoré sú v puklinách vyplnené minerálmi. Pukliny v horninách vyplnené minerálmi nazývame žily.

Minerálne žily vznikajú pôsobením rôzne teplých vodných roztokov, plynov a pár, ktoré unikajú z chladnúcej magmy.

Medzi minerály, ktoré vypĺňajú pukliny hornín patrí napríklad kremeň a kalcit.

Žily môžu byť vyplnené aj rudnými minerálmi. Nazývame ich rudné žily. Obsahujú kovy, napríklad zlato, striebro, pyrit, chalkopyrit, galenit.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Pyrite.jpeg/797px-Pyrite.jpeg

Pyrit
Použitá literatúra:

Aubrecht, R. a kol.: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 1998. s.44 - 53.

Pellant, CH.: Horniny a minerály. Osveta, Martin, 1994, 2000. 256 s.