-je základný literárny druh
-je citová výpoveď autora

Rozdeľujeme ju na: 

-osobnú
-prírodnú: vyjadruje city, pocity, myšlienky, nálady, túžby a vzťah básnika k prírode
-spoločenskú: city, pocity, myšlienky, nálady a túžby sa týkajú celej spoločnosti

Lyrické básne

-básne, ktoré vyjadrujú city, pocity, myšlienky, nálady a túžby básnika
-nenájdeme v nich dej, len osobnú výpoveď autora

Prirovnanie

-obrazné pomenovanie
-porovnávanie dvoch vecí na základe spoločných vlastností

Metafora

-umelecký básnický prostriedok
-prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vonkajšej podobnosti

Epiteton

-obrazné pomenovanie
-básnický prívlastok
-obsahuje citový význam

Personifikácia

-zosobnenie
-prenášanie vlastností z ľudí na neživé predmety, zvieratá a rastliny

Rým

-zvuková zhoda slabík na konci verša
-rým môže byť: -združený: aabb
-striedavý: abab
-obkročný: abba
-postupný: abcd
-prerývaný: abcd

Združený rým

-je to rýmové spojenie prvého a druhého, tretieho a štvrtého verša podľa schémy aabb

Striedavý rým

-tvoria ho dva párne a dva nepárne verše podľa schémy abab
-je to rýmové spojenie prvého a tretieho, druhého a štvrtého verša podľa schémy abab

Obkročmý rým

- je to rýmové spojenie prvého a štvrtého, druhého a tretieho verša podľa schémy abba
-vyskytuje sa v prvých dvoch strofách sonetu, ale aj v niektorých iných básňach samostatne

Sonet

-forma básne, ktorá sa skladá zo 14 veršov, ktoré sú zoradené do 2 štvorveršových a 2 trojveršových strof
-na konci má výraznú pointu – zhrnutie myšlienky

Hlavná myšlienka

-je autorský zámer
-hlavná myšlienka a téma tvoria obsah literárneho diela
-forma: epická alebo lyrická

Lyrické básne: 6. ročník (dielo, autor)

-Báseň a modlitba, Milan Rúfus (z knihy Modlitbičky)
-Uvítanie, Ľudovít Štúr (z knihy Slovania, bratia)
-Strieborné šaty, Ján Navrátil ( z knihy Dcéra a mať)
-Oči, Ján Navrátil (z knihy Diskotéka L)
-Oči, Ján Smrek ( zo zbierky Iba oči)
-Jar, Maša Haľamová
-Jeseň, Maša Haľamová
-Jar, Daniel Hevier
-Poslíček, Daniel Hevier

Lyrické básne: 7. ročník (dielo, autor)

-Slovenská matka, Štefan Moravčík (zo zbierky Kráľ slova)
-Sitnianski rytieri, Štefan Moravčík (zo zbierky Kráľ slova)
-Najčistejšia láska, Ján Smrek
-Dcérke, Július Lenko
-Boháčka, Vojtech Mihálik
-Za rúčky, Vojtech Mihálik
-Rosničky, Štefan Žáry
-Slniečko septembra, Ján Kostra