Na lúkach a na poliach žijú aj cicavce, ktoré sa prispôsobili životu v tomto prostredí.

 

Medzi lúčne a poľné cicavce patrí:

  • hraboš poľný,

  • myš domová,

  • chrček poľný,

  • syseľ pasienkový,

  • zajac poľný,

  • králik divý,

  • krt podzemný.


 

Hraboš poľný

Hraboš poľný je drobný cicavec, ktorý žije na lesných lúkach a poliach, kde našiel vhodné podmienky pre svoj život. Patrí medzi hlodavce, pretože má veľké rezáky, ktoré nazývame hlodavé zuby.

Hraboš poľný sa veľmi rýchlo rozmnožuje, často spôsobuje na poliach veľké škody. Patrí k najväčším škodcom poľnohospodárskych kultúr. Pri premnožení dokáže zničiť veľkú časť úrody na poliach. Jeho prirodzeným nepriateľom je líška, lasica, sokol myšiar, ktorí prirodzene regulujú ich premnoženie.

Hraboš poľný  sa živí rastlinnou potravou – zelenými časťami obilnín a ich semenami. Pod povrchom zeme si vytvára hustú sieť chodbičiek a brloh, kde chová mláďatá a odkladá si zásoby potravy .

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_vole

Hraboš poľný

 

 

Myš domová

Myš domová je ďalším známym drobným cicavcom žijúcim nielen v ľudských sídlach, ale aj na poliach a lúkach. Vo voľnej prírode si vyhrabáva nory a robí si zásoby potravy zo zŕn, aj z celých klasov. Patrí medzi všežravcehlodavce. Najviac aktívna je za súmraku a v noci.

Myš domová sa veľmi rýchlo rozmnožuje. Vo vhodných podmienkach sa rozmnožuje po celý rok. V priebehu jedného roka môže mať až 500 potomkov. Vie dobre plávať a šplhať. Žije v spoločenstvách.


http://de.wikipedia.org/wiki/Hausmaus

Myš domová

 


Chrček poľný

Chrček poľný patrí medzi drobné cicavce žijúce na poliach, ale aj na lúkach a v záhradách. Aj on patrí medzi hlodavce. Vyhrabáva si úkryty – nory, ktoré majú viacero vchodov a východov. Noru má rozdelenú na obytnú a zásobovaciu komoru. Je najviac aktívny za súmraku a v noci.

Chrček poľný sa živí rastlinnou, ale aj živočíšnou potravou. Požiera časti zelených rastlín a ich semená a drobné živočíchy. Do svojej nory – do zásobovacej komory si donáša zásoby potravy – najmä zrná obilnín v lícnych vreckách, kde sa zmestí asi 25 gramov. V zimnom období sa živí zásobami nanosenej potravy. Veľmi rýchlo sa rozmnožuje.


http://en.wikipedia.org/wiki/European_hamster

Chrček poľný

 


Syseľ pasienkový

Syseľ pasienkový je drobný cicavec žijúci na poliach, pasienkoch a suchých miestach, kde si vyhrabáva nory. Žije v kolóniách, ktoré majú desiatky až stovky jedincov. Patrí medzi hlodavce.

Syseľ pasienkový sa živí rastlinnou aj živočíšnou potravou. Požiera zelené časti a semená tráv, obilnín, kukurice, ďateliny a lucerny, drobný hmyz, jeho vajíčka a larvy.

Syseľ pasienkový má veľmi dobrý zrak. Niekoľko chladných zimných mesiacov prespí v zimnom spánku. Zásoby si do nory neukladá, energiu čerpá zo svojich tukových zásob.

Syseľ pasienkový je typický svojím postojom na zadných končatinách pri pozorovaní okolia. V prípade hroziaceho nebezpečenstva upozorní ostatné jedince kolónie silným hvizdnutím.


http://en.wikipedia.org/wiki/European_ground_squirrel

Syseľ pasienkový

 


Zajac poľný

Zajac poľný je cicavec a zároveň hlodavec žijúci na poliach a lúkach. Má typické dlhé ušnice a dlhé zadné končatiny. Dokáže bežať rýchlosťou až 55 kilometrov za hodinu. Veľmi rýchlo sa rozmnožuje. Pred prirodzeným nepriateľom sa ukrýva v tráve, v krovinách. Mláďatá sa rodia už so srsťou a hneď po narodení vidia.

Zajac poľný sa živí rastlinnou potravou – trávami, v zime aj kôrou a konárikmi drevín. Často spôsobuje veľké škody ohrýzaním ovocných stromčekov.


http://en.wikipedia.org/wiki/European_hare

Zajac poľný

 


Králik divý

Králik divý je ďalším typickým obyvateľom našich polí a lúk. Má menšie telo aj ušnice ako zajac poľný. Pohybuje sa pomaly. Mláďatá sa rodia bez srsti a slepé. Od zajaca sa líši tým, že žije v kolóniách a vyhrabáva si nory. V norách sa ukrýva pred prirodzenými nepriateľmi – líškami, vlkmi, dravými vtákmi.

Králik divý sa v lete živí trávami a bylinami, v zime semenami, korienkami, steblami suchých tráv a mladými výhonkami drevín. Rýchlo sa rozmnožuje.


http://en.wikipedia.org/wiki/European_rabbit

Králik divý

 

 

Krt podzemný

Krt podzemný je cicavec žijúci v podzemnom systéme chodieb, ktoré si vyrýva pod povrchom lúk alebo polí. Vyrývaním chodieb prevzdušňuje pôdu. Na povrch vylieza len veľmi zriedkavo. Nemá ušnice a má zakrpatený zrak, takmer nič nevidí - rozoznáva iba svetlo a tmu. Má veľmi dobre vyvinuté zmyslové orgány - sluch, čuch aj hmat, ktoré mu pomáhajú orientovať sa pod zemou.

Krt podzemný patrí medzi hmyzožravce. Živí sa bezstavovcami, najmä hmyzom a jeho larvami, dážďovkami. Má valcovité telo pokryté tmavou srsťou, ktorá ho chráni pred vlhkom a chladom. Predné lopatkovité končatiny má prispôsobené na vyhrabávanie.


http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(animal)

Krt podzemnýZopakujte si:
1. Ktoré známe cicavce žijú na lúkach a poliach?
2. Aký je rozdiel medzi zajacom poľným a králikom divým?
3. Ktoré cicavce žijúce na lúkach a poliach sú pre človeka škodlivé a prečo?
4. Opíš spôsob života krta podzemného.
5. Čo vieš o sysľovi pasienkovom?


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s.101 – 102.
Brtek, Ľ. A kol.: Z našej prírody. Živočíchy. Príroda, Bratislava, 1981. 345 s.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.


Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_vole
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausmaus
http://en.wikipedia.org/wiki/European_hamster
http://en.wikipedia.org/wiki/European_ground_squirrel
http://en.wikipedia.org/wiki/European_hare
http://en.wikipedia.org/wiki/European_rabbit
http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(animal)