ĽP – lyrika tvorí jadro slovenských ľud. lyrick. piesní, témy – clivá túžba za milou, milým… láska
Pieseň piesní (Veľpieseň – Šalamún 970 – 930 pred n. l.) – Šalam. láska k pastierke Sulamit
Dobrú noc, má milá
Červené jabĺčko
Slovné figúry – umelecké jazyk. prostriedky, majú ozdobnú funkiu, slúžia na ozvláštnenie textu, zakladajú sa na opakovaní tých istých slov v pojmu
epizeuxa – opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni (aj v próze)

Láska v poloľudových piesňach
- v rukopisoch, odpisy v kódexoch v spevníkoch – kódex – zbierka starých rukopisov (1723 – 1765)
- autor vyjadruje v lyrickej poézii svoje pocity, myšlienky a nálady prostredníctvom lyrického hrdinu, stotožňuje sa s ním v ĽP – opis vnútorného stavu

Autorská ľúbostná poézia
JÁN KOLLÁR – SLÁVY DCERA – básn. skladba – stala sa posilou pre štúrovcov
- láska k milej, k vlasti, Slovanstvu
- myšlienky humanity slovanskej vzájomnosti a lásky k národu
Bohyňa sláva smúti nad osudom Slovanov, ktorí pretrpeli veľké krivdy, bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ktorá bude symbolom slovan. vzájomnosti
(Sála, Dunaj)
(Hollý – „slovenský Homér“)
klasicizmus – návrat k antike
prebásnil Ľ. Feldek
Sonet – lyrická básn. forma (znelka)