Na vyjadrenie vykonávania zamestnania, práce sa používa sloveso trabajar (pracovať). Sloveso skloňujeme podľa vzorca slovies zakončených na –ar:


 

 

yo

trabajo

nosotros

trabajamos

trabajas

vosotros

trabajáis

él, ella, Ud.

trabaja

ellos, ellas,Uds.

trabajan


Napr.:

Trabajo en una empresa de transportes.

Pracujem v jednej dopravnej spoločnosti.


Rod zamestnaní

  1. Mužský rod –o, ženský rod –a

Zamestnania končiace na –o sú mužského rodu a ženský rod tvoria zámenou koncového –o/ -or na –a.

 

mužský rod -o

ženský rod -a

médico

médica

informático

informática

ingeniero

ingeniera

arquitecto

arquitecta

secretario

seecretaria

jardinero

jardinera

operario

operaria


  1. Mužský rod –or, ženský rod –ora

Druhý typ povolaní má v mužskom rode koncovku –or, kým v ženskom rode –ora.

 

 

mužský rod

-or

ženský rod

-ora

profesor

profesora

programador

programadora

director

directora


  1.  

    Mužský rod = ženský rod

V španielčine existujú povolania, ktorých rod rozlišujeme len na základe mužského alebon ženského člena


 

mužský rod = ženský rod

el dentista

el policía

el representante


V súčasnej dobe existuje tendencia vytvárať z pôvodne mužského rodu profesie ženský vzor.

Napr.:

el presidente – la presidenta


¿Qué haces?/ ¿Qué hace (usted)? Soy .....

Ak sa chceme opýtať Čo robí?/ Čím je? používame na vytvorenie otázky opytovacie zámeno qué a vyskloňované sloveso hacer.

 

¿ Qué + (osoba) + hace/es/emos/éis/en?


Odpovede sa tvoria pomocou slovesa vyskloňovaného ser ak ide o zamestnanie:

Napr.:

Soy programador.

Soy ama de casa.

Soy dentista.

 

Pri vyjadrovaní povolania sa tiež používa trabajar como .....

Napr.:

Trabajo como programador.


Ak však chceme povedať, že sme momentálne nezamestnaní (dočasné), alebo na dôchodku, používame sloveso estar:

Estoy jubilado.

Estoy desempleado.


¿Dónde trabajas?/ ¿Dónde trabaja (usted)?

Otázka Kde pracuješ?/ Kde pracujete (vykanie)? Sa tvorí pomocou opytovacieho zámena dónde a pridaním vyskloňovaného slovesa trabajar.


¿ Dónde + (osoba) + trabajas/a/amos/áis/an ?


Odpovedáme nasledovne:

(osoba) + trabajas/a/amos/áis/an + en + ........ .


Napr.:

José trabaja en un bar.


en una hospital

en un supermercado

en un bar

en un hotel

en una oficina

en un restaurante

en una escuela

en una empresa

en un bancoZopakujte si:
1. Vytvor ženský rod nasledovných povolaní: el dentista, el profesor, el arquitecto.
2. Prelož nasledovné vety do španielčiny:
Čím je tvoja sestra?
Moja sestra je advokátka.
Kde pracuje?
Pracuje v jednej kancelárii.

Použitá literatúra:
LLORET IVORA, E. M. et al. 2011. ¡Nos vemos! Barcelona: Difusión, 2011. 253 s. ISBN 978-84-8443-787-1