1.ľudová pieseň- je to spojenie poézie s hudbou.Druhy ľudových piesní: ľúbostné (Zapadá slniečko), uspávanky (Hajaj , búvaj), žartovné (Za Váhom), zbojnícke (Bol by ten Jánošík), pracovné,vojenské (Prešporská kasáreň), obradové (Morena) 2.Zľudovená pieseň- skladateľ a autor sú známy.Zľudovenú piesen ľud prijal za svoju. 3.Nonsens- je nezmysel v umeleckej literatúre (š.žáry: Možné nemožnosti) 4.Hádanka- pomenúva skryto a vtipne predmety,javy na základe podobnosti 5.Príslovie- obrazné vyjadrenie s mravným ponaučením (Aká práca taká pláca) 6.Porekadlo- je obrazné vyjadrenie na základe životnej skúsenosti je bez mravného ponaučenia (Katarína na ľade, Vianoce na blate) 7.Pranostika- krátky výrok na základe pozorovania prírodných javov 8.Báj- Je epický útvar.V báji sa odráža primitívny názor človeka na svet, nadprirodzené bytosti- bohovia (Prometeus, Herakles) 9.Legenda- epický útvar, ktorý rozpráva o živote svätých (Stvorenie sveta) 10.Modlitba- je to náboženská skladba, obsahovo sa obracia k Bohu alebo svätým s tým že prosia o splnenie žiadosti  11.Hlavná postava- okolo hlavnej postavy sa sústreduje dej literárneho diela12.Encyklopédia- je odborné literárne dielo ktoré stručne, jasne a krátko vysvetľuje isté poznatky (Encyklopédia sveta)13.Filmová rozprávka- dramatický žáner, pracujúci s filmovým scenárom, ktorého základom je prozaické dielo14.Rozhlasová hra- literárno dramatický žáner, dôležitú úlohu hrajú zvukové efekty15.Bábková hra-Je to divadelná hra.V bábkovej hre sa neživé predmety oživujú-animujú16.Komiks- žáner:epický komiks pozostáva zo série obrázkov, dialog je v slovnej bubline( Mickey Mouse )17.Bájka- je veršovaný alebo neveršovaný epický žáner, v ktorom zvieratá alebo rastliny vystupujú a konajú ako ľudia a vyplýva z nej mravné ponaučenie18.Animovaný film- kreslený film19.Lyrická báseň- báseň, v ktorej autor vyjadrujesvoje pocity, myšlienky a nálady20.Detská populárna pieseň- je zhudobnená báseň21.Metafora- je to prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vonkajšej podobnosti