DRUHY:

 

EPIKA: literárne diela, ktoré majú dej (prezentovaný prostredníctvom rozprávača)

LYRIKA: literárne diela, ktoré nemajú dej, obsahujú pocity, nálady, názory autora

o     intímna (osobná)

o     sociálna (spoločenská)

o     prírodná

DRÁMA: literárne diela, ktoré sa odohrávajú na javisku prostredníctvom monológov a dialógov hercov (chýba rozprávač)

 

 

ŽÁNRE:

 

BÁJ: veršovaná epika; rozsiahla forma; hovorí o antických bohoch a hrdinoch; ich vplyv na život človeka- základ mytológie (báj = mýtus)

         1. báj – Metamorfózy (Ovídius)

BÁJKA: krátka veršovaná/neveršovaná forma; vystupujú tu namiesto ľudí zvieratá a veci s ľudskými vlastnosťami; na konci z nej

              vyplýva ponaučenie. (Ezop, La Fontaine, Záborský, Hollý)

EPOS: veršovaná rozsiahla forma, rozpráva o antických hrdinoch alebo historických udalostiach

1.        epos – Epos o Gilgamešovi

IDYLA: krátka veršovaná forma, opisuje bezstarostný život ľudí spätých z prírodou (Vergílius:Bucolica)

LEGENDA: rozsiahly, veršovaný/neveršovaný životopis svätých (Kliment: Život svätého Konštantína)

ROZPRÁVKA: vymyslený príbeh

POVESŤ: zakladá sa na reálnom základe

ČRTA: niekoľkoriadkový najkratší epický žáner

POVIEDKA: krátky prozaický žáner- krátka forma; neveršovaná; 1 udalosť, 1 dejová línia, 1 hlavná postava charakterovo vyformovaná

                    od začiatku (M.Kukučín- Rysavá jalovica)

NOVELA: stredný neveršovaný prozaický žáner; 1 etapa života, 1 dejová línia, 1 hlavná postava (B.Slančíková-Timrava: Skúsenosť)

ROMÁN: rozsiahla neveršovaná forma, zachytáva dlhší časový úsek (roky až generácie), vystupuje tu niekoľko hlavných postáv; odvíja