a) jednoslovné pomenovania

b) viacslovné pomenovania

 

JEDNOSLOVNÉ POMENOVANIA

-          jeden význam je pomenovaný jedným slovom: hodiny, vrana, hore, modrý, doprava, parník, vlak,

 

VIACSLOVNÉ POMENOVANIA – jeden význam je pomenovaný viacerými slovami. Takéto viacslovné pomenovanie  nazývame ustálené slovné spojenie:  kurie oko, triedna kniha, Slovenská republika, oxid sodný, púpava lekárska

patria sem aj frazeologizmy: Aká matka taká Katka, Akoby hrach na stenu hádzal, dostal košom, komu sa nelení, tomu sa zelení, Kto nepracuje nech neje…

 

4. ČLENENIE SLOV PODĽA ZARADENIA DO JAZYKOVÝCH ŠTÝLOV

a)       hovorový štýl – používa sa v súkromnom styku: hovorové slová: hnát, panelák, žúrovať, babrák, baloniak, langoš, frfľať, maturita, fľak ( machuľa)

b)       náučný, odborný štýlodborné názvy, termíny: kyselina chlorovodíková, fraktúra, poniklec jarný, medveď hnedý, mikroprocesor, cieva, modem

c)       umelecký štýl – používa sa v písomných textoch – knižné slová : poetizmy (básnické slová): luna, junák, vesna, jak, kdes´, krásnota, rodná vieska ( dedina), poeta ( básnik), zomknutý ( spojený), var´, čos´,        biblizmy: všemohúci, spaciteľ, kríž

d)       administratívny štýl: kancelarizmy: splatnosť, faktúra, pohľadávka, cestovný príkaz, platca, predplatné, položka, dokumentácia...

e)       publicistický štýl – publicizmy, žurnalizmy: politika, manipulácia, progresívny, iniciatíva, atentát, obnova, terorizmus, lukratívny

 

5. PODĽA SPISOVNOSTI

a)       spisovné: patria do slovnej zásoby spisovného jazyka a sú kodifikované v príručkách: zemiaky, riaditeľka

b)       nespisovné: používajú sa len v súkromných rozhovoroch

-          nárečové slová – dialektizmy ( východoslovenské, stredoslovenské, západoslovenské): švábka,

-          slangové slová: ( študenti, vojaci, lekári, umelci, poľovníci, baníci...): labák, cviká, slovina, učka,

-          argotové slová:  ( slová spodiny a asociálov, väzňov, zlodejov): tajná reč: tráva, feťák, fízel,

 

6. PODĽA CITOVÉHO PRÍZNAKU

a)       štylisticky bezpríznakové slová, bez citového príznaku, nie sú citovo zafarbené, štylisticky neutrálne : sú obyčajne v jadre SZ, tieto slová môžeme používať v ktoromkoľvek jazykovom štýle: dom, desať, tri, jesť, piť,  voda, matka, otec.

b)       štylisticky príznakové slová, citovo zafarbené, expresívne slová:

-          s kladným citovým zafarbením

-                       - zdrobneniny – deminutíva – rúčka, nožička, chlebík, psíček, mačička

-                       - rodinné slová – hypokoristiká: mamka, Janíčko, ocinko, holúbok, starká

-                       - zjemňujúce slová – eufemizmy: usnul ( zomrel), prihol si, má dobrú                 

-                                                        náladu ( opil sa), skúsený ( starý)

-          so záporným citovým zafarbením

-                         zveličujúce – augmentatíva (opak deminutív): nosisko, husisko, hlavisko, 

-                                                                                                     psisko, dlhočizný

-                          nadávky – dysfemizmy ( opak eufemizmov): zdochol, ožran, mamľas, 

-                                                                                                  hnát ( noha)

-                            hanlivé slová – pejoratíva: žbrnda, držgroš, pracháč

-                            vulgarizmy: vyhýbame sa im , ich použitie je v rozpore s etikou

-                                                                                   spoločenského správania

 

 

 

Nájdite v texte príklady na nautrálne, citovozafarbené, zastarané slová…

dočkaj – hovorové                                            syna mi zjedli – obrazné pomenovanie

nezloreč – knižné                                                               franforce, svinstvo, huby – expresívne výrazy

kapsička – zdrobneniny                                  

zeman – historizmus

árešt – archaizmus