Vypracovala: Mgr. Eva Gutová


 

 1. Nepravidelné sloveso croire veriť, myslieť

 

 • Prítomný čas (le présent)

 

 

 


jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
je crois [krua]
nous croyons [kruajõ]
2. osoba
tu crois [krua]
vous croyez [kruaje]
3. osoba
il / elle / on croit [krua]
ils / elles croient [krua]Použitie slovesa croire:

 

 1. croire que+ sloveso v indikatíve (prítomný čas, zložený minulý čas, budúci čas alebo imperfektum) - myslieť si, že... / veriť, že...

 

Je crois que j´ai assez d´argent. – Myslím si (Verím), že mám dosť peňazí.

Tu crois que mon père ne sait rien. – Myslíš si, že môj otec nič nevie.

Ce monsieur croit que je suis étudiant. – Tento pán si myslí, že som študent.

Nous croyons que Jean ne sait pas lire. – Myslíme si, že Ján nevie čítať.

Vous croyez que ce musée est intéressant? – Myslíte si, že toto múzeum je zaujímavé?

Mes amis croient que ton frère est médecin. – Moji priatelia si myslia, že tvoj brat je lekár.


Pozor! Nepoužívajte zápor slovesa croire, ak po ňom nasleduje vedľajšia veta uvedená spojkou que (že).


 

 1. croire quelque chose/ croire quelqu´unveriť čomu/ komu

 

Je ne crois pas cette nouvelle. – Neverím tejto správe.

Nous les croyons. – My im veríme.

Vous pouvez croire cet homme. – Tomu mužovi môžete veriť.


Všimnite si, že v tomto prípade sa v slovenčine sloveso veriť používa s datívom, ale vo francúzštine sa používa bezpredložkový akuzatív.


 

 1. croire à quelque chose – veriť v (na) niečo

 

Tu crois à l´amour. – Veríš na lásku.

Ils croient à la liberté. – Veria v slobodu.


 

 1. croire en quelqu´un – spoliehať sa na niekoho

 

Il faut croire en lui. – Treba sa naň spoľahnúť.

Nous croyons en vous. – Spoliehame sa na vás.


 

 

  • Rozkazovací spôsob (l´impératif)

   

   


  jednotné číslo
  množné číslo
  1. osoba

  Crois!
  Croyons!
  Croyez!
  2. osoba


   

  Crois-moi!Ver mi!

  Croyons nos parens! – Verme našim rodičom!

  Croyez en moi! – Spoľahnite sa na mňa!


   

   

   • Zložený minulý čas (le passé composé)

    

   Sloveso croire sa vo všetkých zložených časoch časuje pomocou slovesa avoir a príčastia minulého cru.

    

   Je l´ai toujours cru. – Vždy som tomu veril.


    

    

    

   1. Nepravidelné sloveso savoir – vedieť

    

   • Prítomný čas (le présent)

    

    

    


   jednotné číslo
   množné číslo
   1. osoba
   je sais[se]
   nous savons [savõ]
   2. osoba
   tu sais [se]
   vous savez [save]
   3. osoba
   il / elle / on sait [se]
   ils / elles savent [sa:v]


    

   Je sais consuire. – Viem šoférovať.

   Tu sais bien cuisiner.. – Vieš dobre variť.

   Mon fils sait nager sous l´eau. – Môj syn vie plávať pod vodou.

   Nous savons son numéro de téléfone. – Vieme jeho telefónne číslo.

   Vous savez parler français? – Viete hovoriť po francúzsky?

   Elles savent faire la cuisine. – Vedia variť.


    

    • Zložený minulý čas (le passé composé)

     

    Sloveso savoir sa vo všetkých zložených časoch časuje pomocou slovesa avoir a príčastia minulého su.

     

    Je l´ai su ce soir. – Dozvedel som sa to dnes večer.


     

     

     

    1. Nepravidelné sloveso pleuvoir pršať

     

    Sloveso pleuvoir (pršať) sa používa len v 3. osobe jednotného čísla.

     

     • Prítomný čas (le présent): il pleut[plø] - prší

     • Zložený minulý čas (le passé composé): il a plu - pršalo
     Zopakujte si:

     1. Vyčasujte sloveso croire v prítomnom čase.

     2. Vytvorte rozkazovací spôsob slovesa croire.

     3. Uveďte zmeny významu slovesa croire.

     4. Vyčasujte sloveso savoir v prítomnom čase.

     5. Uveďte tvar slovesa pleuvoir pre prítomný čas a tvar pre zložený minulý čas.

     6. Vety, ktoré boli vo výklade pre slovesá croire a savoir uvedené v prítomnom čase, dajte do zloženého minulého času.     Literatúra:

     BECHERELLE – La conjugaison pour tous

     GRÉGOIRE, M. a kol.: Grammaire progressive du français