Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Slovesá končiace sa v neurčitku na ir, -oir a –re patria do III. triedy a sú menej početné než slovesá I. triedy, ktoré majú v neurčitku príponu –er. Slovesá III. triedy majú v prítomnom čase dva alebo tri rôzne slovesné kmene, ku ktorým pripájame tieto koncovky:

 

 

 

singulár

plurál

1. os.

-s / x

-ons

2. os.

-s / x

-ez

3. os.

-t / d

ent

 

 

  1. Slovesá s dvomi kmeňmi

 

Slovesá tejto skupiny majú dva rôzne kmene - jeden pre jednotné číslo a jeden pre množné číslo.

 

ECRIRE písať

 

singulár

plurál

écri-s

nous écriv-ons

tu écri-s

vous écriv-ez

il écri-t

ils écriv-ent

 

- rovnako sa časujú slovesá: transcrire (prepísať), inscrire (zapísať)

 

PARTIR odísť

je par-s nous part-ons

 

- rovnako sa časujú slovesá: sortir (vyjsť), sentir (cítiť) ...

 

Pozor na sloveso dormir (spať), pri ktorom sa v jednotnom čísle stráca kmeňové m.

je dorms → je dors

 

METTRE položiť

je met-s nous mett-ons

 

- rovnako sa časujú slovesá: battre (biť), permettre (dovoliť)...

 

ENTENDREpočuť

entend-s nous entend-ons

 

- rovnako sa časujú slovesá končiace sa na –andre, -endre, -ondre, -erdre, -ordre: répondre (odpovedať), vendre (predávať), perdre (stratiť)...

 

LIREčítať

je li-s nous lis-ons

 

- rovnako sa časujú slovesá od neho odvodené: élire (voliť), relire (prečítať ešte raz)

 

VOIR - vidieť

je voi-s nous voy-ons

 

Pozor! Kmeň 3.os. množného čísla je rovnaký ako pre jednotné číslo: Ils voient.

 

- rovnako sa časujú slovesá od neho odvodené: revoir (znovu uvidieť)

 

ÉTEINDREzhasnúť, vypnúť

étein-s nous éteign-ons

 

- rovnako sa časujú slovesá končiace sa na –eindre, -oindre, -aindre: craindre (báť sa), peindre (maľovať), joindre (pripojiť)

 

CONNAÎTREpoznať

je connai-s nous connaiss-ons

 

Pozor! 3.os. sg. il/ elle connaît

 

- rovnako sa časujú slovesá končiace sa na –aître: paraître (zdať sa)

 

Pozor! Pri väčšine slovies končiacich sa na –tre a –dre sa posledná kmeňová hláska –t-/-d-nevyslovuje.

 

OUVRIRotvoriť

ouvre nous ouvrons

 

- sloveso ouvrir a všetky slovesá končiace sa na –vrir alebo –frir sa v prézente časujú „pravidelne“, t.j. pomocou kmeňa, ktorý je zhodný pre všetky osoby jednotného aj množného čísla a pridaním koncoviek, ktoré sú zhodné s koncovkami pre slovesá I. triedy –e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

 

  1. Slovesá s tromi kmeňmi

 

Slovesá tejto skupiny majú tri rôzne kmene - jeden pre jednotné číslo, druhý pre 1. a 2. osobu množného čísla a tretí pre 3. osobu množného čísla.

 

BOIRE- piť

 

 

singulár

plurál

je boi-s

tu boi-s

il boi-t

nous buv-ons

vous buv-ez

 

 

ils boiv-ent

 

 

PRENDREvziať

je prend-s nous pren-ons ils prenn-ent

 

VENIRprísť

je vien-s nous ven-ons ils vienn-ent

 

RECEVOIRdostať

je reçoi-s nous recev-ons ils reçoiv-ent

 

- rovnako sa časujú slovesá končiace sa na –cevoir: apercevoir (zbadať)

 

  1. Nepravidelné slovesá

 

ALLER - ísť

FAIRE -robiť

DIRE - hovoriť

je vais

tu vas

il va

nous allons

vous allez

ils vont

je fais

tu fais

il fait

nous faisons

vous faites

ils font

je dis

tu dis

il dit

nous disons

vous dites

ils disent

 

 

 

Zopakujte si:

  1. Uveďte aké slovesá patria do III. triedu slovies.

  2. Uveďte 3 príklady slovies s 2 kmeňmi a vyčasujte ich.

  3. Uveďte 3 príklady slovies s 3 kmeňmi a vyčasujte ich.

  4. Vyčasujte slovesá aller, faire a dire.

 

 

Literatúra:

 

GRÉGOIRE, A. – THIÉNEVAZ, O.: Grammaire progressive du français avec 500 exercices.

BESCHERELLE – La Conjugaison pour tous